Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. g. (Narodne novine 127/2021).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2022. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2021. godine, koja iznosi 9.537,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu možete pronaći na dnu ove stranice.

Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2022.pdf

Strože epidemiološke mjere - Stožer civilne zaštite RH donio novu Odluku

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, Stožer civilne zaštite RH donio je novu Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

Ovom Odlukom propisane su sljedeće mjere:

 • na javnom događanju na otvorenom prostoru može prisustvovati 100 osoba, osim ako se radi o događanju na kojemu sudjeluju osobe s EU digitalnom COVID potvrdom
 • na javnom događanju u zatvorenom prostoru može prisustvovati 50 osoba, osim ako se radi o događanju na kojem sudjeluju osobe s EU digitalnom COVID potvrdom
 • sva javna događanja moraju završiti do 24 sata, osim kino projekcija koje su započele u 23 sata te svadbene svečanosti na kojima svi prisutni posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu
 • svadbe na kojima gosti imaju EU digitalnu COVID potvrdu moći će potrajati i nakon ponoći, najkasnije do dva ujutro
 • konferencije i kongresi mogu se održavati samo uz EU digitalne potvrde i uz korištenje medicinskih maski ili maski za lice te pridržavanje svih epidemioloških mjera

Odluka je stupila na snagu 6. studenoga 2021., a nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. studenoga 2021.

Odluku možete pronaći na dnu ove stranice.

 
 

Održan webinar o poučavanju naučnika u radionici obrtnika ili poduzetnika

Dana 26.10.2021. u organizaciji savjetnica za strukovno obrazovanje područnih obrtničkih komora četiri Dalmatinske županije: Split, Dubrovnik, Šibenik i Zadar  održan je  webinar s  glavnom temom „Naukovanje kod licenciranih poslodavac i uloga inspektorata zaštite na radu u procesu izdavanja licenci“. Teme su bile podijeljene na:

- Majstorski ispiti
- Licenciranje
- Relicenciranje
- Ispit iz osnova za poduku naučnika
- Uloga inspektorata zaštite na radu u procesu licenciranja
 
Na webinaru je sudjelovalo 52 sudionika. Ciljana skupina bili su poslodavci, nastavnici praktične nastave, predstavnici HGK, kandidati na majstorskim ispitima (budući mentori), predstavnici udruženja obrtnika i dr.
Savjetnica za strukovno obrazovanje POK Dubrovnik, Jelena Svetac održala je kratku prezentaciju o majstorskim ispitima (što su M.I., uvjeti za pristupanje M.I., struktura ispita, majstorske komisije, rokovi za pristup ispitima i sl.)
Savjetnica za strukovno obrazovanje POK Šibenik, Nađa Baranović ukratko je predstavila način i postupak izdavanja licenci za poslodavce koji ispunjavaju propisane uvjete.
Savjetnica za strukovno obrazovanje POK Split, Elizabeta Bego upoznala je sudionike webinara sa zakonskom obavezom Hrvatske obrtničke komore o provedbi relicenciranja poslodavca koji imaju licence izdane prije sedam i više godina, o načinu i postupku provođenja relicenciranja.
Savjetnica za strukovno obrazovanje POK Zadar, Lidija Udiljak je prezentirala pojedinosti oko provedbe ispita kojim se dokazuju osnove za poduku naučnika. Ukratko je sudionike upoznala sa strukturom ispita, rokovima, cijeni ispita, te načinom i postupkom provođenja ispita kojim se dokazuju osnove za poduku naučnika.
Položen ispit kojim se dokazuju osnove za poduku naučnika  je najčešće preduvjet  koji podnositelji Zahtjeva za izdavanje licenci ili u postupku relicenciraja (ako mentor nema položen majstorski ispit) moraju prethodno položiti kao ispunjenje propisanih kadrovskih uvjeta.
 
Naglasak webinara je ipak stavljen na ulogu inspektorata zaštite na radu. Na webinaru je sudjelovala inspektorica zaštite na radu Emanuela Dadić voditeljica Službe za nadzor zaštite na radu - Split. 
Gđa. Dadić je održala kratko predavanje o najvažnijim stavkama nadzora inspektora zaštite na radu. Upoznala je sudionike webinara o postupnu i načinu provedbe nadzora kod poslodavca koji podnese Zahtjev za izdavanje dozvole za primanje naučnika. Saznali smo na temelju kojih zakonskih i podzakonskih akata se provodi nadzor i koje su obaveze poslodavca (obrta i/li trg, društava) koji primaju naučnike na naukovanje.
 
 Nakon predviđenih i održanih izlaganja, sudionici su imali priliku postavljati prezentericama pitanja u vezi prethodnih  izlaganja. U organizaciji webinara bilo je predviđeno da veći dio vremena  sudionici imaju priliku postavljati pitanja, te je tako dvije trećine webinara proteklo u sadržajnoj raspravi. 
 
U nadi da su se dobile korisne informacije, zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju!
 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2021. godinu

I. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore).

II. Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  -  koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT  djelatnost tj. koji su  sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti: C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ) te  J- informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa,  63 Informacijske uslužne djelatnosti),

-  koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području  Grada Zadra,

-  koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju                 

   vodi Porezna uprava,

-  koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru,

-  koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem  

   razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,

-  koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

-  koji  u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama)    

   još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti,

-  koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u 

   prethodnom razdoblju.

III. Namjena, iznosi i intenzitet potpora

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:

1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru za  aktivnosti koje se odnose na:

 1.  Uvođenje novih i /ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologija i organizacija)
 2.  Nabava strojeva i alata (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, alati i mjerni instrumenti)
 3.  Nabava industrijskog znanja (know-how) te računalnog programa neophodnog za unaprijeđenje kvalitete u proizvodnom procesu,
 4.  Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija e) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta, ISO, HACCP i sl.),
 5.  Marketinške aktivnosti- nastup na sajmovima, dizajn proizvoda, brendiranje.

Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna za aktivnosti 1a i 1b, te najviše do 20.000,00 kuna po aktivnostima 1c, 1d,1e i 1f.

2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora za  aktivnosti koje se odnose na:
   a) Nabava alata, računalne opreme i računalnih programa neophodnih za poslovanje,
   b) Izdaci za licence,
   c) Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih.

Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga za aktivnosti koje se odnose na:

 1. Nabava alata i opreme za razvoj novog inovativnog proizvoda ili usluge,
 2. Troškovi ulaganja u probnu proizvodnju,
 3. Troškovi vanjskih usluga za dovršetak inovacije,
 4. Zaštita intelektualnog vlasništva,
 5. Marketinške aktivnosti za promociju novog inovativnog proizvoda ili usluge.

Intenzitet potpore: do 75 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

4) Podrška izvoznom poslovanju za aktivnosti koje se odnose na:

 1. Korištenje vanjskih usluga pri istraživanju inozemnih tržišta,
 2. Sudjelovanje na inozemnim sajmovima i manifestacijama ( kotizacija, zakup, uređenje i opremanje prostora, trošak prijevoza i smještaja) ,
 3. Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo inozemno tržište.

Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 25.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za aktivnosti koje se odnose na:

 1. Zamjena primarnog energenta za grijanje (lož ulje i dizel gorivo) s okolišno prihvatljivim energentom (prirodni plin ili ukapljeni naftni plin),
 2. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- termo fasada,
 3. Uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001
 4. Nabava toplinskih sunčevih kolektora za proizvodnju toplinske energije-sanitarna i/ili tehnološka voda te grijanje i hlađenje prostora.

Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

6)Poticanje poduzetnika početnika

Opis aktivnosti:Cilj ove mjere je poticanje poduzetnika početnika na uključivanje u poduzetništvo radi stavaranja novih poduzetničkih generacija i poticanja poduzetničkih aktivnosti, te jačanja njihove pozicije na tržištu, a provodi se dodjelom bespovratnih financijskih sredstava (potpora) poduzetnicima početnicima (poduzetnici koji su otvorili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma Javnog poziva) za projekte i aktivnosti koji se odnose na:

 1. Nabava strojeva i alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti (računalni i drugi programi),
 2. Prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
 3. Poduzetničko obrazovanje i stručno osposobljavanje,
 4. Marketinške aktivnosti-izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala.

Uvjeti financiranja:do 50% prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kn po svakoj ponaosob.

 Prihvatljivi troškovi su troškovi koji se isključivo odnose na aktivnosti koje su definirane ovim Javnim pozivom  kao prihvatljive aktivnosti za koje će se odobravati potpore.

Neprihvatljivi troškovi: Porez na dodanu vrijednost (kod obveznika PDV-a), nabava i najam vozila, popravak strojeva, opreme i alata, carinske i ostale pristojbe, razne bankovne i slične naknade, troškovi osoblja, potrošni materijal, nabava sirovina i repromaterijala, troškovi izgradnje i dogradnje poslovnog prostora, troškovi kupnje i najma poslovnog prostora ili zemljišta, režijski  troškovi i  troškovi osiguranja, troškovi vlastitog rada.

Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja od dana završetka Javnog poziva za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkuretnosti i  održivog poslovanja u  2020. godini (14. listopada 2020. godine), te za aktivnosti koje su provedene ili se provode u 2021. godini.

U Proračunu Grada Zadra za 2021. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 500.000,00 kuna.

Najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 55.000,00 kuna godišnje.

 IV: POSTUPAK DODJELE POTPORA

 Potpore se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora koji se objavljuje u jednim dnevnim novinama i na web stranici Grada Zadra.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 6. prosinca  2021.god.                            

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu» koje će izraditi Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka i uz koje se prilaže tražena dokumentacija.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu:

Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv- potpore malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

V. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE I PODNOŠENJE PRIJAVA

 Zahtjev za potporu podnosi se na obrascu «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu», uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

 1. Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva i zadruge, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu dok je za zadruge potrebno priložiti popis osnivača zadruge,
 2. Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 4. Potvrdu Grada Zadra o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 5. Preslika Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za prethodnu kalendarsku godinu za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dobit, odnosno Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu godinu potvrđen od FINA-e uz koji je potrebno priložiti i pregled primitaka i izdataka za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dohodak (Napomena: tj.na poduzetnike koji su ostvarili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma Javnog poziva)
 6. Preslika JOPPD obrasca, stranice A i B, za mjesec prije predaje zahtjeva i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju,
 7. BON-2 ili SOL-2 obrazac ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 8. Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore- državne- županijske- gradske),
 9. Izjavu o nepostojanju duga prema zaposlenicima,
 10. Preslike računa, ponuda, predračuna ili ugovora iz tekuće godine za sufinanciranje traženih troškova aktivnosti kao i dokaz o njihovom plaćanju,
 11. Poslovni plan ili investicijska studija za predmetno ulaganje (ako je izrađen/a).

      Napomena: nije obvezno niti je uvjet za dodjelu sredstava

 1. Preslika rješenja tj. potvrde o tome je li podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore obveznik PDV-a ili nije,
 2. Za podršku razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga potrebna je slijedeća dodatna dokumentacija: dokaz o dodijeljenoj zaštiti industrijskog vlasništva (dodijeljena isprava za patent, industrijski dizajn, žig), ugovor o pravu na korištenje inovativnog proizvoda ili usluge između vlasnika patenta i tražitelja potpore, ako nije ista osoba.

Po potrebi, Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja.

Podnositelj više prijava istovjetnu dokumentaciju prilaže samo uz jednu prijavu, a u ostalima navodi uz koju je prijavu predana dokumentacija. Svaka prijava treba biti predana u zasebnoj omotnici.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.

Prijave podnesene izvan roka propisanog Javnim pozivom i nepotpune prijave neće se razmatrati, o čemu će podnositelji prijave biti obaviješteni.

Ukoliko je ukupno zatraženi iznos sredstava potpore veći od raspoloživih sredstva, prednost imaju prijave koje su ranije zaprimljene.

Datum zaprimanja smatra se datum na omotnici u kojoj je poslana prijava, za prijave poslane poštom, odnosno datum zaprimanja u pisarnici Grada Zadra, za prijave predane osobno.

U slučaju istodobnog zaprimanja prijava, prednost imaju tražitelji potpore koji imaju veći broj zaposlenika.

 VI. NAČIN DODJELE POTPORA

 Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka  razmatra pristigle prijave i donosi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpora, a sve sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Na temelju prijedloga Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnicima, iznosu i namjeni potpora.

Po donošenju odluke o dodjeli potpora, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka obavještava podnositelje prijava o iznosu odobrenih potpora i o načinu ostvarenja odobrenih novčanih sredstava.

Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za koje je odobrena potpora.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore.

Korisnik potpore dužan je Gradu Zadru omogućiti kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka i to na uzorku od minimalno 10 % odobrenih korisnika potpore.

Korisnici potpora koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti u Proračun Grada Zadra i biti će isključeni iz budućih dodjela potpora Grada Zadra.

Namjenski utrošak sredstava dokazuje se računima i izvodima s bankovnog žiro računa. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava kao i što nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz o izvršenom plaćanju. 

   VII. INFORMACIJE

 Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili  023/208-087.

 Zadar, 9. studenog  2021. godine

Vezani dokumenti

PMG-1 zahtjev.doc

PMG-2- zahtjev.doc

PMG-3-Zahtjev.doc

PMG-4 zahtjev.doc

PMG-5-zahtjev.doc

PMG-6 zahtjev.doc

33. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore

Pozivamo vas na 33. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore (HOK), koji će se održati od 14. do 16. studenoga 2021. godine u Šibeniku, u hotelu „Ivan", u turističkom naselju Solaris.

Domaćin ovogodišnjeg Kongresa je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, a pokrovitelji su Ministarstvo turizma i sport te Hrvatska turistička zajednica.

Na Kongresu se predviđa sudjelovanje brojnih ugostitelja iz Hrvatske i inozemstva, predstavnika resornih ministarstava, saborskih zastupnika, županijskih čelnika, predstavnika komorskog sustava te drugih uglednih gostiju.

Sudionike očekuju zanimljiva izlaganja i rasprave predstavnika institucija i stručnjaka iz područja ugostiteljstva te komercijalne prezentacije i promocije. Kongres je ujedno prilika za razmjenu iskustva među brojnim ugostiteljima iz cijele zemlje. 

Prvog radnog dana Kongresa održat će se dvije panel rasprave na kojima će ključni dionici raspravljati o važnim temama za struku. Prvi panel bavit će se gorućim problemima sektora s naglaskom na poslovanje u pandemiji koronavirusa (COVID-19), dok će drugi panel obrađivati važnost gastronomije kao pokretača domaće proizvodnje i promotora destinacije.

Drugog radnog dana Kongresa održat će se niz zanimljivih prezentacija i radionica, pa će sudionici imati priliku informirati se o stvarnim mogućnostima financiranja ugostiteljskog sektora, ulozi koktela u HoReCa industriji i koje su novosti u svijetu piva.

Uz radni dio kao temelj Kongresa, planiraju se popratna događanja koja će posjetiteljima približiti ugostiteljsku i turističku ponudu domaćina, kao i proizvođača iz ostalih dijelova Hrvatske.

Organizacijom Kongresa na suvremen i atraktivan način želi se prije svega promovirati struka. Na Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika pozivaju se ugostitelji, turistički djelatnici, predstavnici institucija, stručnjaci iz područja, kao i ostali zainteresirani.

Kongres će se održati u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, a sudjelovanje će biti moguće isključivo uz posjedovanje COVID potvrde.

CIJENE HOTELSKOG SMJEŠTAJA – REZERVACIJA

Specifikacije pojedinih usluga:

 • Noćenje s doručkom u dvokrevetnoj sobi, cijena po osobi iznosi 365,00 kn
 • Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi, cijena po osobi iznosi 656,00 kn
 • Nadoplata za pansionski obrok i to: buffet ručak 150,00 kn, buffet večera 150,00 kn po osobi.
 • Boravišna pristojba iznosi 11,00 kn po osobi.
 • Navedene cijene uključuju PDV

Sve vezano uz rezervaciju smještaja, akreditacije, uplate, dostavljat ćete isključivo putem elektroničkog rezervacijskog formulara, koji se popunjava na sljedećoj adresi: Kongres ugostitelja 14-16.11.2021.

Više informacija o hotelu možete pronaći na amadriapark.com

Sve upite vezane uz Kongres možete uputiti na kontakt:

Telefon : 01/4806 631; 01/4806 666 – centrala

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pozivamo Vas i ove godine da se odazovete u što većem broju!

Program Kongresa bit će dostupan uskoro.

24. specijalizirani međunarodni sajmam SASO 2021.,Split, Spaladium arena, od 10.11.-13.11.2021.  

Pozivamo Vas  da na vrijeme rezervirate svoje mjesto na 24. specijaliziranom međunarodnom sajmu SASO 2021., vodećem gospodarskom događaju u Hrvatskoj, koji će se održati u Splitu, Spaladium arena, od 10.11.-13.11.2021.

 SASO je sajam koji se održava u vrijeme pripreme za sljedeću građevinsku sezonu i sezonu opremanja objekata, pa je pravo vrijeme za napraviti kontakte i ugovoriti poslove na jednom mjestu tijekom četiri dana trajanja.

 Sajam SASO omogućava nakon stanke uzrokovane Covidom ponovni i dugoočekivani susret poslovnih partnera, starih i novih, u pozitivnoj atmosferi najavljenih ulaganja u splitsko-dalmatinskoj županiji u graditeljstvo i infrastrukturu kroz sljedećih nekoliko godina, i na tragu uspješne turističke sezone koja još traje.

Pravo je vrijeme za predstaviti novitete za sljedeću sezonu za opremanje objekata, ugovoriti poslove te osigurati isporuke za sljedeću sezonu, a nastavno na rekordnu sezonu ove godine koja još traje, te se predviđa još uspješnija sljedeća.

Sajam obrtništva i male privrede

Tematska cjelina: Sajam bazena i opreme za bazene posebno će okupiti tvrtke specijalizirane za djelatnost koja je u znatnom porastu u Hrvatskoj, a nakon turističke sezone pravo je vrijeme za ponuditi proizvode i usluge za nove investitore.

Bogat konferencijski program dodatna je prilika obratiti se potencijalnim grupama: investitorima u turizam, investitorima u obnovu objekata svih namjena, arhitektima, građevinarima, obrtnicima, i stručnoj javnosti.

Pored izlagačkog dijela, na sajmu SASO 2021. očekuje Vas bogati program stručnih konferencija i radionica: 17. Dan Arhitekata, 13. Dan građevinara u suorganizaciji sa stručnim partnerima gdje će se popratiti aktualne teme vezano za arhitekturu i graditeljstvo.

Projekt publika: u sklopu projekta Publika poslati ćemo pozive na specijaliziranu ciljanu publiku, zainteresiranu za obnovu i izgradnju objekata, opremanje objekata, noviteta u industrijama te ugovaranje poslova za sljedeću godinu, te načiniti dodatan korak ka Vašem zadovoljstvu i poslovnosti sajmom SASO 2021. Šaljemo pozive na baze arhitekata, građevinara, izvođača radova, hotelijera, ugostiteljskih objekata, vila za odmor, trgovaca, obrtnika iz 4 dalmatinske županije.

Ukoliko želite iskušati snage sa konkurencijom, plasirati nove proizvode, pokazati ono najbolje što imate, osvojiti novi tržišni prostor, pronaći nove partnere i učvrstiti odnose sa postojećima sajam SASO 2021.  Vam kvalitetom svojih izložaka i bogatim stručnim programom konferencija i radionica omogućava da budete dio najznačajnijeg gospodarskog skupa u regiji, da ostvarite svoj poslovni potencijal.

Uvrstite sajam SASO 2021. i pridružite nam se na ovom kvalitetnom projektu koji udovoljava zahtjevima modernog tržišta tako što ćete zakupljivanjem izložbenog prostora ostvariti nove poslovne mogućnosti i kontakte.

 Uložite samo četiri dana u unapređenje svog poslovanja.

 Uređenje štanda vrši tvrtka Štand expo d.o.o., tel.01/6636415,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za sve Vaše sugestije stojimo na raspolaganju i spremni smo ih zajednički realizirati.

Srdačan pozdrav.

Sanja Vuković Veić, dipl.oecc.

Direktorica

---------------------------------------------------------

SAJAM SPLIT
Poljička cesta 20b / HR – 21000 Split
Tel:   +385 /0/ 21 435 540
Fax:  +385 /0/ 21 435 533
Mob: +385 /0/ 91 43 555 40

-----------------------------------------

www.gastfair.com

www.sasofair.com 

OBAVIJEST o radu sa strankama u uvjetima provedbe mjera sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite RH Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021) uveo je obvezu posjedovanja EU digitalne COVID potvrde koja se primjenjuje i na sve osobe koje dolaze u Obrtničku komoru Zadarske županije, počevši od 16. studenoga 2021. godine.
Stoga Vas molimo da djelatniku prilikom ulaska predočite EU digitalnu potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju. Umjesto EU digitalne COVID potvrde može se prihvatiti i drugi dokaz koji je izričito propisan Odlukom Stožera.
Bez odgovarajuće potvrde nećete smjeti ući i boraviti u prostorima Komore.
Prilikom boravka u prostorima Komore dužni ste se pridržavati i svih ostalih mjera strogog fizičkog distanciranja i drugih propisanih protuepidemijskih mjera, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH.
Molimo Vas za razumijevanje i poštivanje pravila:
► u cilju sprečavanja okupljana molimo ulaziti jedan po jedan, odnosno pričekati pred ulazom u Komoru
► kod svakog ulaska obvezna je dezinfekcija
► obavezno je nošenje zaštitne maske ili maske za lice
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!

Program zadržavanja radnika u ugroženim djelatnostima - listopad i studeni 2021

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju dvije nove mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za listopad i za studeni 2021.

Za program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za listopad 2021. zahtjevi će se zaprimati od 08. studenog 2021. godine do zaključno 25. studenog 2021. godine. Potpora će se odobravati za radnike zaposlene najkasnije 30. rujna 2021. godine i to poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 28. veljače 2021. godine.

Za program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. zahtjevi će se zaprimati od 29. studenog 2021. godine do zaključno 22. prosinca 2021. godine. Potpora će se odobravati za radnike zaposlene najkasnije 31. listopada 2021. godine i to poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 28. veljače 2021. godine.

Potporu će moći ostvariti:

 1. poslodavci u djelatnostima:
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije,
 • organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača; Prijevoz i skladištenje - ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39) isključivo čarterske vožnje, izleti i druge povremene prijevozne usluge ;
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (djelatnost 56.30) - isključivo noćni klubovi i disco klubovi.
 1. Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.
 2. Poslodavci kojima je djelomično ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite bez obzira na djelatnost.

Visina potpore: iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

 • od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn;
 • od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn;
 • od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn;
 • od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn;
 • od 60% i više – 4.000,00 kn.

Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 26. studenog 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu covid potvrdu ili su stekli uvjete za njeno dobivanje.

Ako na dan 26. studenog manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu covid potvrdu ili su stekli uvjete za njezino dobivanje, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika s tim potvrdama ili koji su stekli uvjete za njezino dobivanje od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

HZZ će do statističkog podatka o postotku EU digitalnih covid potvrda ili stečenim uvjetima za njezino posjedovanje doći na temelju razmjene podatka s nadležnim tijelima.

Sve informacije: Program za zadržavanje radnih mjesta - kriteriji i online prijava | Hrvatski zavod za zapošljavanje (hzz.hr)

Savjetovanje HOK-a

Hrvatska obrtnička komora traži povlačenje 'Upitnika NR'

Po objavi da kreće u nadzor paušalnih obrta zbog primijećenih pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, Poreznoj upravi upućeno je niz primjedbi sa svrhom aktivnog doprinosa kvaliteti poreznog sustava i njegove prilagodbe potrebama obrtništva, ali i gospodarstva u cjelini.

Hrvatska obrtnička komora uputila je prigovor i primjedbe Poreznoj upravi i resornom ministarstvu na objavu Porezne uprave kojom se najavljuje pokretanje nadzora paušalnih obrta zbog primijećenih pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona te zatražila povlačenje 'Upitnika NR'.

Korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, sadržana u članku 12.a Općeg poreznog zakona, koji se odnosi i treba se podjednako primjenjivati kako na obveznike poreza na dohodak tako i na obveznike poreza na dobit, kao i odredbe u članku 27.a Zakona o porezu na dohodak, su neprecizna i neodređena, a na što je Hrvatska obrtnička komora upozoravala još u studenom 2019. godine, posebice na kriterije iz stavka 3.

Sva 'obilježja kriterija', a osobito 'kontrola ponašanja' iz prvog podstavka u smislu kontrole 'što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva' ostavljaju previše prostora slobodnoj procjeni, različitoj od jedne do druge osobe koja će provoditi kontrolu.

Ovom odredbom stvorena je prevelika pravna nesigurnost i okruženje za obavljanje djelatnosti u kojem gospodarski subjekt ne može nikada biti siguran da li postupa ispravno, jer ne može znati kako će se osoba u kontroli postaviti prema svakoj pojedinačnoj i drugačijoj situaciji. Ako se ustraje na propisivanju obilježja kriterija za procjenu nesamostalnog rada, u cilju jednakih uvjeta za sve gospodarske subjekte, ovakva ograničenja treba izričito propisati i za slučajeve korištenja usluga obavljenih od strane pravnih osoba. Korištenje poreznih pogodnosti i prikrivanje nesamostalnog rada jednako se može pojaviti i kod obveznika poreza na dobit, kao i kod prekogranične poslovne suradnje, te Hrvatsku obrtničku komoru zanima zašto u pokretanje ovakve vrste nadzora nisu uključena trgovačka društva i ostali gospodarski subjekti.

Hrvatska obrtnička komora protivi se daljnjoj diskriminaciji obrta i obrtnika upućivanjem poziva od strane Porezne uprave da se popuni upitnik (Upitnik NR) o načinu poslovanja paušalnih obrta te traži povlačenje Upitnika NR.  

Hrvatsku obrtničku komoru zanima: temeljem kojeg se propisa traži popunjavanje upitnika; otkud kriterij 50%; što znači 'vrsta' djelatnosti, a što 'broj' poslovnih partnera (pogotovo za početnika); zašto se za poslovni plan traži opisati 'sustav oglašavanja' i što znači ima li netko  web stranicu koja danas nema primat u načinu oglašavanja; što znači imati 'vlastiti' prostor – sugerira li to da bi svaki obrtnik trebao biti vlasnik prostora u kojem posluje?; što znači 'najznačajniji' isplatitelj (početniku, koji se odlučio postati obrtnik upravo zbog prvog i velikog posla to će biti i 100%); koja je pravna osnova pitanja na koji način obrtnik komunicira s naručiteljem (mail, telefon, s kojom osobom). Odgovori na pitanja od III 1. do  III 5. ne moraju značiti ništa za zaključak o prikrivenom nesamostalnom radu, a putni troškovi mogu biti dogovoreni na teret naručitelja – kod obavljanja obrta i to je predmet pregovaranja. Isplate u određenim vremenskim razdobljima čest su slučaj kod ugovaranja poslovne suradnje (npr. prijevod, lektura, poslovno savjetovanje), a naručitelj može postaviti uvjete. Posao (ugovor, koji može biti i usmeni) nikada se ne može iz čista mira raskinuti bez posljedica.

Mladi su obrtnici već kažnjeni neprihvaćanjem ranijih prijedloga Hrvatske obrtničke komore da se porezna olakšica trebala omogućiti i obrtnicima do 25 odnosno do 30 godina, na način da i oni pod jednakim uvjetima ne plaćaju porez na dohodak kao i radnici kojima plaću isplaćuje drugi poslodavac. Navedenom odredbom se dodatno napravila diskriminacija, iako je Hrvatska obrtnička komora opetovano naglašavala da su mladi obrtnici oštećeni time što za njih nije propisan niti izuzetak od plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja – mjera koja je već godinama na snazi i odnosi se samo na radnike. Time se kategorija obrtnika, kao poduzetnika koji sami stvaraju svoju priliku za zapošljavanje i za nastavak života u Hrvatskoj dovodi u nejednak položaj, kao da njihov rad nije važan za gospodarstvo i za demografiju.

Hrvatska obrtnička komora kontinuirano i uvijek podržava poslovanje sukladno propisima te se protivi svakoj zloupotrebi zakona, kao i poslovanju mimo propisa te smatra da je kršenje propisa potrebno rješavati kontrolom, kako je to uređeno i u ostalim zemljama EU, ali i kontrolom onih za koje postoji opravdana sumnja u zloupotrebu, a ne široko prema svima.

Dodatno se protivi stvaranju negativne medijske slike o obrtnicima koji su kao svoj način poslovanja izabrali paušalno oporezivanje dohotka, kolektivno ih prikazujući kao 'nepoštene' čime se čini šteta njihovom ugledu i poslovanju; protivi se kažnjavanju kolektiva radi prekršaja koje je počinila nekolicina. Uvođenje ovog upitnika osim što obrtnike administrativno opterećuje, prije svega ih diskriminira u poslovnom okruženju.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije