Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, a imenuje ih Skupština na četiri godine.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i podpredsjednika  na svojoj prvoj sjednici.

Nadzorni odbor:
1.    nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore,
2.    nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
3.    nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda prema Statutu i drugim općim aktima Komore,
4.    donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva predsjednik Komore.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore.
Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može prema potrebi koristiti usluge stručnih službi i djelatnika izvan Komore.
Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

Mandat članova Nadzornog odbora Komore prestaje:
-     opozivom Skupštine Komore,
-     ostavkom,
-     nastankom okolnosti iz čl. 12. st. 3.,
-     odlukom Suda časti Komore,
-     smrću i
-     gubitkom statusa člana Komore

Popis članova Nadzornog odbora

Mandat: 2018. - 2022. 

1. VesnaParić
2. Marijana Lukačić
3. Josip Kulaš

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije