Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Naše usluge

Članstvom u komori članovi Hrvatske obrtničke komore mogu ostvariti brojne pogodnosti:

 • pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora potpiše ugovore o suradnji putem projekta Zajednička nabava HOK ZNA
 • informiranje o novostima u poslovanju (SMS poruke, e-newsletter)
 • besplatni savjeti o poslovanju
 • usluge rješavanje sporova uz uštedu vremena i novca
 • informacije i savjeti vezani uz redovno i cjeloživotno strukovno obrazovanje za obrtništvo
 • licenciranje radionica
 • provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti
 • povoljniji nastup na sajmovima
 • besplatna izrada i hosting web stranice
 • organizacija poslovnih razgovora s mogućim stranim partnerima
 • seminari i edukacije
 • zastupanje interesa kod donošenja propisa
 • upis u bazu obrta, burza ponude i potražnje
 • digitalno poslovanje (online obrasci)
Projekt HOK Zajednička nabava
Hrvatska obrtnička komora putem projekta HOK Obrtnik plus svojim članovima omogućava kvalitetnije i povoljnije poslovanje te osigurava poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora ima potpisane ugovore o suradnji. U projekt HOK ZNA uključeni su partneri iz raznih gospodarskih sektora, bitni članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju. Članovima je, primjerice, osigurana povoljnija cijena električne energije, naftnih derivata, plina, telekomunikacijskih usluga, osiguranja, konzalting usluga, studijskih programa, pretplate na tiskane medije, informatičkih usluga, automobila. 

Informiranje o novostima u poslovanju
Kvalitetne poslovne informacije presudne su za uspješno poslovanje. Ulažemo puno pažnje u razvoj suvremenih komunikacijskih kanala, kako bi našim članovima pružili kvalitetnu informaciju u pravo vrijeme. Informiranje provodimo putem web stranice Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr, projekta SMS Obrtnik, Facebook stranice i You tube kanala. Putem kataloga, vodiča i stručnih publikacija dodatno radimo na informiranju i promociji proizvoda i usluga obrtništva. 

Besplatni savjeti o poslovanju
Savjetodavna služba omogućuje obrtnicima besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu. Savjeti su dostupni svakoga radnog dana od 8 do 12 sati putem jedinstvenog pozivnog broja 072 000 026 (po cijeni redovnog poziva iz fiksne mreže, bez dodatnih naknada). Stručni savjeti pružaju se obrtnicima svakodnevno i to osobno, putem telefona, e-maila ili pošte.  Savjeti se daju i budućim obrtnicima, posebice upute o otvaranju obrta, obliku poslovanja, zajedničkom obrtu, poslovođi, privremenoj obustavi i obvezama u poslovanju. Savjetodavna služba pruža pravne savjete  i druge savjete vezane  uz poslovanje u obrtu, savjete o planiranju investicija, kreditiranju i ostalim poticajima te  tehničke savjete. 

Usluge rješavanja sporova
Centar za mirenje pruža usluge rješavanja sporova na brz, povoljan i kvalitetan način, s ciljem sklapanja nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost cijelog postupka i uz očuvanje poslovnih odnosa stranaka. Usluge mirenja (medijacije) pružaju educirani izmiritelji (medijatori) s Liste Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka. Postupak mirenja pred Centrom za mirenje je od početka do kraja potpuno dobrovoljan i u skladu sa sporazumom stranaka povjerljiv. Sud časti HOK-a nadležan je za rješavanje potrošačkih sporova između potrošača i trgovaca – članova Komore. Sud časti ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta i zaštite prava potrošača.

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
Hrvatska obrtnička komora skrbi o strukovnom obrazovanju za vezane obrte. U redovnom sustavu obrazovanja na srednjoškolskoj razini provodimo licenciranje obrta i pravnih osoba za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja. U području daljnjeg obrazovanja za potrebe obrtništva skrbimo o provedbi majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti te ostalim oblicima cjeloživotnog obrazovanja na području obrtništva. Značajni poslovi Odjela za obrazovanje vezani su uz suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu u svrhu razmjene međusobnih iskustava i daljnjeg unaprjeđivanja strukovnog obrazovanja. 

Licenciranje radionica
Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik, kao i pravna osoba moraju imati dozvolu (licenciju). Dozvolu (licenciju) izdaje Hrvatska obrtnička komora. Hrvatska obrtnička komora izdaje dozvolu (licenciju) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete i imaju odgovarajuće opremljenu radionicu za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u skladu sa strukovnim kurikulumom za određeno zanimanje. Postupak i način izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja propisuje ministar nadležan za obrt.

Provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti
Obrtnička komora Zadarske županije pruža usluge organizacije polaganja majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo. Objavljeni su programi majstorskih ispita za 62 majstorska zvanja. Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja (ukupno 22 zanimanja).

Povoljniji nastup na sajmovima
Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup obrtnika na međunarodnim i domaćim sajmovima. Organizacijom kolektivnih nastupa obrtnika na sajmovima i promocijom obrtnika olakšavamo našim članovima izlazak na međunarodno tržište.  Nastup obrtnika na inozemnim sajmovima koristimo za dodatnu međunarodnu promociju hrvatskog obrtništva te za razvoj suradnje s različitim inozemnim partnerskim organizacijama i institucijama. Uz organizirani nastup obrtnika na sajmovima, uz sam izložbeni štand, organiziramo i sudjelovanje u organiziranju pratećih sajamskih događanja kao što su konferencije, okrugli stolovi i forumi. 

Besplatna izrada i hosting web stranice
Za obrtnike koji pravodobno podmiruju svoje obveze prema Komori, usluga objave Web stranice je besplatna. Usluga je ograničena na promidžbene stranice koje sadrže tekst, slike, zvuk i video zapis, a za obrtnike koji žele i druge usluge (npr. Internet trgovina), nudi se mogućnost da na svojim promidžbenim stranica navedu "pokazivače" na druge Internet Web adrese. Za izradu i ažuriranje sadržaja na vlastitim promidžbenim stranicama, zaduženi su sami obrtnici. 

Poslovno povezivanje  (Matchmaking)
Potičemo i organiziramo poslovne susrete hrvatskih obrtnika i poduzetnika s obrtnicima i poduzetnicima ostalih zemalja putem organiziranja prezentacija i poslovnih razgovora. Naša zadaća je osigurati obrtnicima potrebnu pomoć u prilagodbi europskom načinu poslovanja. Hrvatska obrtnička komora članica je Europskog udruženja za obrt, mala i srednja poduzeća - UEAPME i Europskog gospodarsko-socijalnog odbora (EGSO) u Bruxellesu. S ciljem promicanja interesa obrtnika i stvaranja novih radnih mjesta surađujemo s partnerskim komorama i drugim strukovnim udrugama u Europi i svijetu.

Seminari i edukacije
Radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, komora organizira rad cehova. Zadaća cehova je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju istu ili slične djelatnosti. U Hrvatskoj obrtničkoj komori aktivno je 18 cehova i sekcija, za koje Komora  organizira seminare, stručne skupove i različite promotivne i edukativne projekte.  Stručni skupove i edukacije organiziraju i drugi odjeli i službe Hrvatske obrtničke komore, ovisno o interesu članstva.

Zastupanje interesa obrtništva
Prema Zakonu o obrtu temeljni zadaci Hrvatske obrtničke komore su zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava te davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja propisa u oblasti obrtništva. Praćenje, predlaganje, davanje mišljenja i prijedloga na zakone i podzakonske propise i sudjelovanje u radnim skupinama državnih tijela za izradu prijedloga zakona provode stručni djelatnici Ureda Predsjednika Komore sukladno odlukama,  zaključcima  i mišljenjima tijela Komore te prijedlozima područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Upis u bazu obrta, burza ponude i potražnje
Hrvatska obrtnička komora omogućuje članovima besplatan upis u baze podataka na portalu com.hok.hr. Omogućen je upis u burzu ponude i potražnje, gdje članovi mogu objaviti besplatan mali oglas. Osim toga, na portalu se omogućuje upis u bazu Proizvodno zanatstvo, Ugostiteljstvo i turizam, a obrtnicima je omogućena i prijava za izradu besplatne web stranice te informiranje putem e-maila, SMS-a i drugih kanala.

Digitalno poslovanje (online obrasci)
Hrvatska obrtnička komora, u skladu s Digitalnom agendom Europske komisije i Akcijskim planom, uvela je mogućnosti digitalnog poslovanja za svoje članove. Na web stranici HOK-a www.hok.hr nalaze se on-line obrasci, koji omogućuju članovima jednostavnije ispunjavanje porezne prijave i drugih obrazaca potrebnih obrtnicima u poslovanju.  Ujedno, predviđeno je uvođenje novih on-line obrazaca, kao i video priručnika/uputstava vezanih za svakodnevno poslovanje obrtnika.

Za više informacija o našim uslugama kontaktirajte naše službe ili pošaljite upit 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije