Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

HOK omogućio dijelu članova otpis komorskog doprinosa – provjerite imate li pravo na otpis za prvo tromjesečje 2021. godine!

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 106/14, 84/2016, 21/2018) i članka 14. Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN 146/20, 21/21), Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na 39. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi sljedeću 
ODLUKU
o uvjetima i kriterijima za otpis komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja – COVID-19 za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2021. godine

I.
Sukladno članku 14. stavak 2. Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, upravni odbor područne obrtničke komore ili tijelo koje upravni odbor područne obrtničke komore ovlasti može po zahtjevu obveznika otpisati potraživanje s osnove komorskog doprinosa za I. tromjesečje 2021. godine.

II.
Komorski doprinos otpisat će se po zahtjevu iz točke I. ove Odluke članovima Hrvatske obrtničke komore koji, sukladno „Uputi Porezne uprave o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u  djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)“ za veljaču 2021., obavljaju pretežitu djelatnost:

55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
55.90 Ostali smještaj
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.21 Djelatnosti keteringa
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
85.10 Predškolsko obrazovanje
85.20 Osnovno obrazovanje
85.31 Opće srednje obrazovanje
85.32 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
85.41 Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
85.42 Visoko obrazovanje
85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području u području kulture
85.53 Djelatnosti vozačkih škola
85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata
91.01 Djelatnosti muzeja
91.02 Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.03 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja
93.11 Rad sportskih objekata
93.12 Djelatnost sportskih klubova
93.13 Fitnes centri
93.19 Ostale sportske djelatnosti
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti d.n.
 
Komorski doprinos otpisat će se po zahtjevu i onim članovima Hrvatske obrtničke komore koji, obavljaju pretežitu djelatnost čije je obavljanje zabranjeno odlukama stožera civilne zaštite na temelju priložene odluke stožera.

III.
Članovi Hrvatske obrtničke komore koji su korisnici mjere u sklopu „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj-veljaču 2021.“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu: mjera) mogu podnijeti zahtjev iz točke I. ove Odluke.
Član koji podnosi zahtjev za otpis komorskog doprinosa sukladno ovoj točki, dužan je dokazati pravo na korištenje mjere ispisanom Poreznom knjigovodstvenom karticom (PKK) iz Jedinstvenog portala Porezne uprave za I. stup obveznog mirovinskog osiguranja za obrtnika.

IV.
Zahtjev za otpis komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku sukladno Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, najkasnije do 30. travnja 2021. godine.
Otpis komorskog doprinosa na temelju ove Odluke može se odobriti ako na dan 31.12.2020. godine nema dugovanja većeg od iznosa za dva tromjesječja odnosno odnosno većeg od 456,00 kuna.
Pretežitom djelatnošću smatra se djelatnost koja je kao takva upisana u Obrtni registar. Ako djelatnost koja je osnovni izvor primitaka/prihoda obrta u Obrtnom registru nije upisana kao pretežita, potrebno je odgovarajućim vjerodostojnim ispravama dokazati koja je djelatnost pretežita kao osnovni izvor primitaka/prihoda.

V.
Član Hrvatske obrtničke komore kojem je odobren zahtjev iz točke II. ili III. ove Odluke, za već uplaćeni iznos komorskog doprinosa za I. tromjesečje 2021. godine može zatražiti povrat ili koristiti preplatu za sljedeća razdoblja.

VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima i kriterijima za otpis komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja – COVID-19 za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2021. godine (broj 2-207-1660/6-11-2021 od 11. ožujka 2021.).
Postupci pokrenuti povodom zahtjeva za otpis komorskog doprinosa do dana stupanja na snagu ove Odluke riješit će po odredbama ove Odluke ako je to povoljnije za člana Hrvatske obrtničke komore.
 
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije