Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Zakon o trgovini

Novi  Zakon  o  trgovini
NN 87/0896/08116/0876/09114/1168/1330/14

Hrvatski sabor donio je 21. veljače 2014. godine novi Zakon o trgovini. Kako Zakon donosi neke aktualne novine bitne za hrvatske obrtnike, u nastavku izdvajamo najvažnije izmjene i dopune u odnosu na dosadašnji Zakon.
Novim člankom 68. Zakona prvi puta se propisuju slučajevi u kojima će nadležni inspektor zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti trgovine usmenim rješenjem, i to kada je to potrebno radi poduzimanja hitnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi sukladno odredbi članka 97. Stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku.
Na ovaj je način trgovcima omogućeno da obavljaju djelatnost trgovine do donošenja rješenja, što do sada nije bio slučaj, budući da je bilo propisano donošenje usmenog rješenja za sve povrede nabrojane u članku 68. Stavak 1. Zakona o trgovini, na temelju čega se ostvarivalo i istovremeno pečaćenje objekta.
Važno je napomenuti i kako dosadašnji nedostatak koji se odnosio na isticanje radnog vremena ili na nepridržavanje istaknutog radnog vremena više ne predstavlja razlog za izricanje mjere zabrane obavljanja djelatnosti, budući da je utvrđeno da se radi o lakšoj povredi propisa.

Isticanje radnog vremena
Novim Zakonom obveza isticanja radnog vremena odnosi se na svaki prodajni objekt, a ne samo na „prodavaonicu” kao što je to bilo prije. Trgovci samostalno određuju radno vrijeme, vodeći brigu o potrebama kupca, brouj zaposlenih radnika i poštivanju njihovih prava. Trgovac je dužan na ulazu u prodajni objekt jasno i vidljivo istaknuti radno vrijeme i pridržavati ga se.
Osobe koje su zaposlene u trgovačkom društvu ili obrtu registriranom za obavljanje djelatnosti trgovine na radnom mjestu prodavača ili trgovačkog poslovođe, moraju imati najmanje završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju, neovisno o zanimanju.
Trgovina na veliko u tranzitu više se ne smatra oblikom trgovine na veliko.
Direktna prodaja uređuje se odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a ne više odredbama Zakona o trgovin.
Posjedovanje robe komercijalnog karaktera na mjestima koja su određena kao tržnice, mjestima prigodne prodaje (sajmovi, izložbe, gospodarske priredbe) i na drugim mjestima na kojima se realno odvija trgovina (javne-prometne površine) smatra se obavljanjem trgovine, a ne kao što je to do donošenja Zakona bio slučaj, samo ako se robom zaista i trguje.

Prigodna prodaja
S obzirom da je u praksi vrlo česta pojava da se pod „prigodnom prodajom“ smatra prodaja koja se obavlja tijekom većeg dijela kalendarske godine ili čak i tijekom cijele kalendarske godine, željelo se odrediti trajanje ove vrste prodaje kao i uvjeti i svrha takve prodaje. Stoga je propisano da se „prigodnom prodajom“ smatra prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi. Tako je dozvoljena prodaja samo proizvoda i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutih manifestacija te može trajati najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine, neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

Bitna je novost u Zakonu o trgovini da se nositelju, odnosno članu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva dopušta prodaja vlastitih proizvoda na malo izvan prodavaonica i na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i slično, te putem prodaje na daljinu uz poštivanje propisa vezanih uz prodaju hrane. Također se uvodi i prekršajna odgovornost za nositelja, odnosno člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ako obavlja djelatnost trgovine bez rješenja nadležnog tijela (mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba).

Kako  bi  se  onemogućile  zlouporabe  i  omogućila  pravilna i zakonita provedba inspekcijskih poslova, izmijenjena je odredba članka 16. Stavka 2 Zakona koja je onemogućavala nadležnom inspektoru da u trenutku nadzora u prodajnom objektu u zapisniku utvrdi činjenično stanje o porijeklu robe koja je izložena na prodaju, jer je trgovac imao mogućnost da u roku od 24 sata dostavi tražene podatke. U skladu s novim odredbama, trgovac mora uvijek i u svako doba u prodajnom objektu imati isprave koje sadrže podatke o stanju robe iz kojih se može spoznati nastali poslovni događaj.

Minimalni tehnički uvjeti
Za nastavak obavljanja trgovine u istom prodajnom objektu koji ima rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, bez obzira na protek vremena od izdavanja prethodnog rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za prodajni objekt nije potrebno izdavanje novog rješenja, ako je prodajni objekt u stvarnosti usklađen s uvjetima propisanim Pravilnikom o MTU-u iz 2009. godine, a nije riječ o hrani i robama opasnim za život i zdravlje ljudi, životinja, prirodu i okoliš.
Novo rješenje potrebno je samo, ako je u međuvremenu došlo do bitnih promjena vezano uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine.
Trgovac koji stavlja na tržište tehničke proizvode, motorna i druga vozila i njihove dijelove (iz uvoza ili domaće proizvod- nje) dužan je osigurati jamstveni list te tijekom jamstvenog roka osigurati servis i rezervne dijelove za te proizvode.
Ukoliko nadzorno tijelo utvrdi prekršaj pojedinog propisa, primjerice prodaju pojedinog/pojedinih proizvoda ispod nabavne cijene ili trgovac prodaje robu za koju u trenutku inspekcijskog nadzora u trgovini nema potrebnu dokumentaciju, neće se više pristupiti zatvaranju i pečaćenju trgovine, već će se zabraniti prodaja onih proizvoda za koje je utvrđena povreda propisa.
U slučaju povreda odredbi Zakona o trgovini neće se više raditi o kaznenoj odgovornosti, već samo o prekršajnoj odgovornosti. Novčane kazne i dalje su propisane prema težini povrede, no ipak su nešto smanjene te se kreću od 1.000,00 do 300.000,00 kuna, ovisno o vrsti prekršaja i odgovornoj osobi.

Sporno oglašavanje
Ova mjera propisana je novim člankom 68. stavkom 5. Zakona, koji kaže da se iznimno zabrana obavljanja djelatnosti trgovine u zakonom predviđenim slučajevima neće provesti pečaćenjem ili na drugi pogodan način ako trgovac najkasnije u roku pet radnih dana od dana donošenja rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti trgovine nadležnom inspektoru dostavi dokaze da su utvrđeni nedostaci otklonjeni, kao i o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30.000,00 kuna u državni proračun. Ako je pak mjera pečaćenja objekta izvršena, može se rješenjem obustaviti te se zapečaćeni prodajni objekt, oprema i sredstva mogu otpečatiti i prije isteka roka od 30 dana ako se dostavi dokaz o otklanjanju utvrđenih nedostataka i dokaz o uplati 30.000,00 kuna u državni proračun.

Prodaja robe ispod nabavne cijene s PDV-om ne smatra se nepoštenim trgovanjem, ako se obavlja zbog povlačenja robe iz asortimana ili potpune rasprodaje zbog zatvaranja prodajnog objekta.
Odredbom članka 11. Zakona o trgovini propisana je zabrana prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadržavaju alkohol kao i duhanskih proizvoda maloljetnicima. Isti članak propisuje i zabranu izlaganja i oglašavanja robe pornografskog sadržaja (osim tiskovina) i njihove prodaje maloljetnicima.
Propisano je također da su trgovci dužni na prodajnom mjestu ovih proizvoda istaknuti obavijest o zabrani njihove prodaje maloljetnicima, a u odnosnu na robu pornografskog sadržaja (osim tiskovina) njezino oglašavanje i izlaganje.
Novost u Zakonu je i da je iz Zakona brisana odredba kojom se oglašavanje, izlaganje i prodaja tiskovina koje sadržavaju pornografski materijal izuzima od zabrane oglašavanja, izlaganja i prodaje u prodajnim objektima maloljetnim osobama što znači da primjenom novog Zakona o trgovini u prodajnom objektu više ne smije oglašavati, izlagati niti prodavati tiskovine s pornografskim sadržajem.

Pokretna se prodaja može obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem se području ista obavlja.

Prekršajne odredbe
Prekršajne odredbe novog Zakona o trgovini:
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 4.000,00 do 70.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:
– obavlja djelatnost trgovine, a nije registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili obavljanje usluga u trgovini (članak 4.),
– prodaje određenu robu putem dražbe suprotno propisanim uvjetima (članak 6. stavci 1. i 3.),
– obavlja trgovinu na veliko suprotno propisanim uvjetima (članak 7.),
– obavlja trgovinu na malo suprotno propisanim uvjetima (članak 9.),
– prodaje u trgovini na malo alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol ili robu pornografskog sadržaja osobama mlađim od 18 godina suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 11. stavci 1. i 4.),
– djelatnost trgovine obavlja u prodajnom objektu za koji mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba nije izdalo rješenje kojim se utvrđuje da  
   prodajni objekt, oprema i sredstva ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine (članak 13.),
– osobe koje obavljaju određene poslove u trgovini ne ispunjavaju uvjete minimalne stručne spreme (članak 15.),
– obavlja  djelatnost  trgovine  na  nepošten  način  (članak 64.).
Novčanom kaznom od 4.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 4.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:
– obavlja trgovinu na veliko i trgovinu s trećim zemljama za određenu robu u prodajnim objektima koji ne odgovaraju posebno propisanim uvjetima (članak 8.),
– obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonice, ako taj oblik trgovine obavlja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem kioska, putem automata i prigodnom prodajom izvan mjesta koje je 
    svojom odlukom odredilo pred- stavničko tijelo grada ili općine (članak 10. stavak 3.),
– prodaje robu putem pokretne prodaje protivno uvjetima propisanima odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem se području pokretna prodaja obavlja (članak 10. stavak 4.),
– obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonica ako taj oblik trgovine obavlja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem kioska, putem automata i prigodnom prodajom na površinama koje
    imaju pristup s javno-prometne površine, za koje predstavničko tijelo grada ili općine nije dalo odobrenje (članak 10. stavak 5.),
– na prodajnom mjestu na kojem se prodaju alkoholna pića i pića koja sadrže alkohol nema istaknutu oznaku o zabrani njihove prodaje osobama mlađim od 18 godina i/ili na prodajnim mjestima na
    kojima se prodaje roba pornograf- skog sadržaja nema istaknutu oznaku o zabrani proda- je takve robe osobama mlađim od 18 godina (članak 11. stavci 2. i 6.),
– se isprave o stanju robe iz kojih se može spoznati poslovni događaj ne nalaze u prodajnom objektu ili ih trgovac ne osigura nadležnom inspektoru (članak 16.),
– za tehničke proizvode, motorna i druga vozila i njihove dijelove ne osigura jamstveni list te u jamstvenom roku servis i rezervne dijelove (članak 16.a),
– u radu predstavništva postupa suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 52.),
– ne istakne na jasan, vidljiv i čitljiv način za potrošače radno vrijeme (članak 61.).
Novčanom kaznom od 3.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 3.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:
– uvozi neobrađene dijamante za čiji uvoz nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. Uredbe 2368/2002/EZ,
– ne podnese koleta i odgovarajući certifikat za neobrađene dijamante zajedno na provjeru nadležnom tijelu Europske unije, u skladu s člankom 4. Uredbe 2368/2002/EZ,
– izvozi neobrađene dijamante za koje nisu ispunjeni uvjeti iz članka 11. Uredbe 2368/2002/EZ.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 200.000,00 kuna ka- znit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:
– ne čuva ovjerenu kopiju certifikata u skladu s člankom 12. stavkom 4. Uredbe 2368/2002/EZ,
– ne vrati certifikat nadležnom tijelu Europske unije, u skladu s člankom 12. stavkom 5. Uredbe 2368/2002/EZ.
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:
– unese ili uveze robu suprotno odredbama ovoga Zakona(članak 53.),
– s predmetima privremeno izvezenim, iznesenim ili poslanim u inozemstvo, odnosno privremeno uvezenim, unesenim ili primljenim u Republiku Hrvatsku postupa suprotno odredbama ovoga Zakona 
   (članak 54.).
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Za prekršaje utvrđene člankom 70. i 71. ovoga Zakona počinjene u istom prodajnom objektu drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, trgovcu će se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti trgovine u tom prodajnom objektu u trajanju od tri mjeseca.
Za prekršaje utvrđene člankom 70. i 71. ovoga Zakona počinjene u istom prodajnom objektu treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti drugog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, trgovcu će se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti trgovine u tom prodajnom objektu u trajanju od šest mjeseci.
Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom u prvom stupnju vodi Ministarstvo financija, Carin- ska uprava, ako se postupak vodi na temelju prijave ili optužnog prijedloga Ministarstva financija, Carinske uprave. Inspekcijski  nadzor  nad  provedbom  Zakona  o  trgovini  i propisa donesenih na temelju tog Zakona provode nadležni inspektori Ministarstva financija RH, budući da je 01. si-
ječnja 2014. godine Državni inspektorat prestao postojati.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije