Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Sezonski obrt

Obrt se kao samostalno i trajno obavljanje djelatnosti može obavljati i sezonski tj. samo jedan dio godine i to najdulje u vremenu od šest mjeseci. Obrti koji se mogu obavljati sezonski propisani su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt.

Koje su sve specifičnosti sezonskog obavljanja obrta, na koji su načini takvi obrtnici obvezni osigurani, koje su im obveze, detaljnije pročitajte u nastavku članka.

1. Sezonski obrt

Obrt se kao samostalno i trajno obavlja dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti (koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu) može obavljati i sezonski.

Sezonski obrt može obavljati najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

Vrijeme obavljanja sezonskog obrta određuje se prema zahtjevu obrtnika, a željeno razdoblje obavljanja sezonskog obrta upisuje se u obrtni registar (primjerice za vrijeme trajanja turističke sezone od 01.06. do 30.09. i sl.)

2. Obvezna osiguranja kod obavljanja sezonskog obrta

Obrtnik koji obavlja sezonski obrt ima svojstvo osiguranika u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju za vrijeme obavljanja djelatnosti.

Obrtnici koji obavljaju sezonski obrt plaćaju doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje samo za razdoblje u kojem obavljaju obrt (primjerice, kod obavljanja obrta u vrijeme turističke sezone od 01.06. do 30.09. obveza plaćanja doprinosa bit će za 4 mjeseca tj. za 6., 7., 8. i 9. mjesec tekuće godine).

Kako se kod obavljanja sezonskog obrta svojstvo osiguranika stječe danom početka obavljanja djelatnosti i gubi danom prestanka djelatnosti unutar iste kalendarske godine, obrtnik koji obavlja sezonski obrt nema pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje u osnovi obrta u vrijeme dok ne obavlja obrtničku djelatnost.

U vrijeme dok se obrt ne obavlja obrtniku koji obavlja sezonsku djelatnost miruje računanje staža (mirovinsko osiguranje) i nema pravo na zdravstvenu zaštitu (zdravstveno osiguranje).

Postoji mogućnost da je obrtnik koji obavlja sezonsku djelatnost osiguran i po nekoj drugoj osnovi (primjerice, ako je uz obavljanje obrta negdje zaposlen i ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada tj. plaću) pa je po toj osnovi osiguran mirovinsko i zdravstveno za sve vrijeme zaposlenja tj. cijelu kalendarsku godinu.

Međutim, ukoliko osoba (obrtnik) koja obavlja sezonski obrt nije osigurana ni na jednoj drugoj osnovi (već samo temeljem sezonskog obavljanja obrta), te je u vrijeme dok se sezonski obrt ne obavlja praktično mirovinsko i zdravstveno neosigurana, može se osigurati na slijedeće načine:

1) Mirovinsko osiguranje – može iskoristiti tzv. institut produženog osiguranja i plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje na propisanu osnovicu za vrijeme dok se sezonski obrt ne obavlja.

Produženo mirovinsko osiguranje može osigurati osobe kojima od prestanka obveznog osiguranja nije proteklo više od 12 mjeseci - ako u tom roku podnesu prijavu na osiguranje.

Prilikom prijave na produženo osiguranje za vrijeme sezonskog prekida obavljanja djelatnosti, potrebno je područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu obrtnika koji želi osigurati) dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu nadležnog tijela (nadležnom županijskom uredu, tj. uredu grada Zagreba) o sezonskom obavljanju djelatnosti,
- presliku osobne iskaznice,
- prijavi o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa - tiskanica M-11P.

2) Zdravstveno osiguranje – može ostvariti na jedan od sljedećih načina:

- kao član obitelji osiguranika (primjerice po osnovi radnog odnosa supružnika i sl.), potrebno je nadležnom područnom uredu Zavoda prema boravištu, odnosno prebivalištu osiguranika podnijeti Tiskanicu
   3. i sljedeće priloge:

- dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica),
- vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci,
- dokaz da nema drugu osnovu osiguranja (radna knjižica ili ispis staža HZMO-a), ili
- plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje kao „druge osigurane osobe“ koje same za sebe nose troškove zdravstvenog osiguranja, jednokratnom uplatom doprinosa za obvezno zdravstveno   
  osiguranje na najnižoj osnovi za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.


3. Obveza vođenja poslovnih knjiga

Obrtnik koji obavlja sezonski obrt obveznik je Zakona o porezu na dohodak, temeljem čega je obvezan voditi sljedeće poslovne knjige:
• knjigu primitaka i izdataka,
• knjigu prometa,
• popis dugotrajne imovine, i
• evidenciju o tražbinama i obvezama ,
prema kojima utvrđuje dohodak (kao razliku primitaka i izdataka) i podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak (najkašnje do kraja veljače iduće godine za tekuću).

Ukoliko je obrtnik koji obavlja sezonski obrt u sustavu poreza na dodanu vrijednost, obvezan je voditi evidencije o primljenim računima (knjigu U-RA) i izdanim računima (knjigu I-RA).

Također je obveznik podnošenja obrasca PDV nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

4. Komorski doprinos


Obrtnik koji obavlja sezonski obrt obvezan je plaćati komorski doprinos obrtničkoj komori tijekom cijele kalendarske godine u Hrvatskoj (neovisno o tome što se obrt obavlja samo dio godine), budući prema odredbama Odluke o obveznicima, osnovici, visini, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa hrvatskoj obrtničkoj komori, nije predviđeno izuzeće od plaćanja navedenog doprinosa za vrijeme dok se ne obavlja sezonska obrtnička djelatnost tijekom kalendarske godine.

5. Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti utvrđene su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti, prema brojčanoj oznaci razreda i podrazreda Nacionalne klasifikacije djelatnosti kako slijedi:

01.1 Uzgoj jednogodišnjih usjeva
01.2 Uzgoj višegodišnjih usjeva
01.3 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.49 Uzgoj ostalih životinja (uključuje uzgoj puževa)
01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
01.01
.Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu te sve djelatnosti s njima povezane
02.30 Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
02.40 Pomoćne usluge u šumarstvu
03.1 Ribolov
03.2 Akvakultura
10.1 Prerada i konzerviranje te proizvodnja mesnih proizvoda
10 Prerada mesa proizvoda
rakova i školjki
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća (berba i prerada maslina)
10.85 Proizvodnja gotove hrane i jela
10.86 Proizvodnja hrane, 
11.0 Proizvodnja pića
13.30 Završna obrada tekstila
32.12 Proizvodnja gotove hrane i ostalih proizvoda popravak)
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuteriie) i srodnih proizvoda
41 Gradnja zgrada
42 Gradnja građevina niskogradnje
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti.

Napomena: Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti navedeni u odjeljcima 41, 42 i 43 odnose se samo na građenje odnosno izvođenje radova za koje nije potrebna suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva propisana člankom 38. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i izgradnji (»Narodne novine«, broj 152/08.).

46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima (Otkupne stanice)
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
50 Vodeni prijevoz
52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
66.12 Djelatnost posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) 7 rekreaciju2 sport za rekreaciju2 i
opremu Iznajmljivanje videokaseta i diskova
77,29 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo
77,34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevo- znih sredstava
77,35 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zzračnih sredstava
77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, dn
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
79,90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
81,30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoliša
85,51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
93,11 Rad sportskih objekata centriness
93,13
93.19 Ostale sportske djelatnosti

Ne zaboravite: Sezonski  obrt može se obavljati najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

Obrtnik koji obavlja sezonski obrt ima svojstvo osiguranika (mirovinsko i zdravstveno) za vrijeme obavljanja sezonskog obrta (dok se obrt ne obavlja obrtniku koji obavlja sezonsku djelatnost miruje računanje staža (mirovinsko osiguranje) i nema pravo na zdravstvenu zaštitu (zdravstveno osiguranje)


U vrijeme mirovanja sezonskog obrta, obrtnik može osigurati mirovinsko osiguranje i koristiti tzv. institut mirovinskog osiguranja (sam plaća doprinos), te zdravstveno kao član obitelji ili kao druga osigurana osoba (sam uplaćuje doprinos).


Obrtnik sezonac mora voditi poslovne knjige (knjigu primitaka i izdataka, knjiga prometa, popis dugotrajne imovine, i evidenciju o tražbinama i obvezama, te evidencije vezane za porez na dodanu vrijednost, ako je u sustavu PDV-a).


Obrtnik je dužan plaćati doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (komorski doprinos).


Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrt utvrđene su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije