Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Porez na dohodak

1. Dohodak od samostalne djelatnosti što se  utvrđuje kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga

Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka od njih zasebno za svoju udio u zajednički ostvarenom dohotku.

Dohodak od obrta što se utvrđuje prema poslovnim knjigama je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju. Primici i izdaci se utvrđuju prema njihovoj tržišnoj vrijednosti i to prema načelu blagajne – primici se utvrđuju nakon primljenih uplata, a izdaci nakon obavljenih isplata.

Obrtnik je dužan najkasnije u roku od 8 dana od početka i prestanka obavljanja djelatnosti podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Mjesečni predujam poreza na dohodak određuje Porezna uprava rješenjem. Obrtnik koji započinje samostalno obavljati djelatnost ne plaća predujmove poreza na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave.

Poreznu osnovicu poreza na dohodak čini dohodak od obrta umanjen za preneseni gubitak i osobni odbitakPorez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama od 24% i 36%.

Obrtnik može koristiti razne poticaje i olakšice - poticaje zapošljavanja, državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu, poticaje za istraživanja i razvoj te porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara.


2. Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti 

Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu, a koji ispunjava sve ove uvjete:

1. ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 300.000,00 kuna, s tim da se navedeni limit od 300.000,00 kuna odnosi i na iznos primitaka koji obveznik može ostvariti i u 2017. godini.

2. nije po toj osnovi obveznik PDV-a.

Obrtnik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost a dohodak i porez na dohodak želi utvrđivati u paušalnoj svoti dužan je prijaviti početak obavljanja djelatnost nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku 8 dana od početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Obrtnik koji obavlja samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuje na osnovi poslovnih knjiga a želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka dužan je podnijeti prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. 

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, a na snazi je do donošenja novog rješenja.  

Primjenom porezne stope od 12% na godišnji paušalni dohodak koji je ujedno i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza utvrđuje se godišnji paušalni porez na dohodak. Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak podijeli na dvanaest mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK
(Porezna uprava- Redakcijski pročišćeni tekst,​ 'Narodne novine' br. 115/16, 106/18)
Na snazi i primjenjuje se od 1. siječnja 2019. 
 
(Porezna uprava- Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19)
Na snazi i primjenjuje se od  01. rujna 2019. godine.
 
"Narodne novine" br. 1/17
Na snazi i primjenjuje se od 3. siječnja 2017. osim članka 3. stavka 1. točke 5. koja stupa na snagu 2. siječnja 2018. godine.​
 
(Porezna uprava - Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18) 
Na snazi i primjenjuje se od 8. prosinca 2018. godine. 

PRAVILNIK O POREZU NA DOBIT
(Porezna uprava - Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19) 
Na snazi i primjenjuje se od 3. siječnja 2019. godine

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije