Zakon o pružanju usluga u turizmu
pročišćeni tekst zakona
( NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14 )

II. USLUGE TURISTIČKE AGENCIJE
(TURISTIČKA AGENCIJA)

1. Usluge turističke agencije

Članak 7.

(1) Turistička agencija može pružati sljedeće usluge:
– organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
– organiziranje kongresa,
– posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
– posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
– posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
– organiziranje prihvata i transfera putnika,
– posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turistič ke i ugostiteljske ponude,
– organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
– zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
– davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
– posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
– pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
– rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
– organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
– iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
– agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
(2) Usluge iz stavka 1. podstavka 1. do 9. ovoga članka može pružati samo turistička agencija, ako ovim Zakonom ili drugim propisima nije drugačije propisano.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravna i fizička osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona može na plovnom objektu koji je kategoriziran kao plovni objekt nautičkog turizma organizirati putovanja (paket-aranžman i izlet), sklapati ugovore o istom te ih provoditi na tom plovnom objektu, bez osnivanja turističke agencije, ako je registrirana za pružanje usluga organiziranja putovanja (paket-aranžman i izlet).
(4) Ako putovanje iz stavka 3. ovoga članka uključuje obilazak turističkih cjelina (lokaliteta), za njihovo razgledavanje mora se koristiti ovlaštenog turističkog vodiča.
(5) Prodaja i rezerviranje (bukiranje) usluge iz stavka 3. ovoga članka može se obavljati na plovnom objektu, neposredno uz mjesto priveza plovnog objekta, na za to predviđenom mjestu u objektu smještaja gostiju, ili na prostoru koji može odlukom odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili lučka uprava, ili uz suglasnost korisnika prostora sukladno posebnom propisu, ili putem turističkih agencija.
(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatski ferijalni i hostelski savez može, u svrhu promicanja omladinskog (mladežnog) turizma i turističke kulture mladih, u svojim poslovnim prostorima, za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog (mladežnog) turizma kojih je savez član, pružati usluge putničke agencije iz stavka 1. podstavka 1., 4., 5., 7., 10., 11. i 13. ovoga članka.
(7) Turistička agencija smije organizirati ili posredovati u pružanju usluge smještaja samo za smještajne kapacitete pružatelja ugostiteljskih usluga koji je za pružanje tih usluga ishodio rješenje nadležnog tijela.

Članak 8.

(1) Naznaka »turistička agencija« obvezno se koristi u tvrtki turističke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, umjesto naznake« turistička agencija« kao pobliža oznaka djelatnosti može se koristiti i naznaka »putnička agencija«.
(3) U tvrtki, turistička agencija može, uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije, koristiti i izraze uobičajene u turističkom poslovanju, kao što su: »tours«, »travel« i sl.

(4) Ministar može pravilnikom iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona propisati posebne uvjete glede opremljenosti i osoblja turističke agencije pod kojima se turističkoj agenciji može odobriti da uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije koristi i kratice uobičajene u agencijskom poslovanju »DMC« (trgovačko društvo za upravljanje destinacijom) i/ili »PCO« (profesionalni organizator kongresa).

(5) Odobrenje iz stavka 4. ovoga članka na zahtjev turističke agencije izdaje ministar.

Članak 9. (NN 30/14)

(1) Turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu, odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje pruža.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internet agencija) usluge može pružati i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište.

(3) Internet agencija može, pored voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu.
(4) Ministar pravilnikom propisuje uvjete glede uređenja i opremljenosti poslovnice odnosno poslovnog prostora i osoblja koje prema vrsti usluga koje pružaju moraju ispunjavati turističke agencije.

2. Uvjeti za pružanje usluga turističke agencije

Članak 10. (NN 30/14)

(1) Pravna ili fizička osoba smije pružati usluge u turizmu koje su utvrđene rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prema sjedištu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora ili prostora stambene namjene turističke agencije kojim se utvrđuje da ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se ishoditi za svaku poslovnicu odnosno poslovni prostor ili prostor stambene namjene turističke agencije.
(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadležni ured utvrđuje rješenjem u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka upisuje se u Upisnik turističkih agencija koji vodi nadležni ured.
(5) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 4. ovoga članka.
(6) Troškove postupka iz stavka 3. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.
(7) Odredbe ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju promjene usluga koje pruža turistička agencija.
(8) Turistička agencija može pružati usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
(9) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 11. (NN 30/14)

Zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona sadrži:
1. tvrtku i sjedište turističke agencije,
2. rješenje o upisu u trgovački ili obrtni registar,
3. popis usluga koje će pružati,
4. dokaz o pravu korištenja poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
5. podatke i dokaze glede uređenja i opremljenosti poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
6. podatke o voditelju poslovnice i dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslovnice, odnosno o osobi koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, sukladno odredbama ovog Zakona, ako turistička agencija pruža usluge neposredno korisniku usluge,
7. dokaze o ispunjavanju uvjeta, sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

Članak 12. (NN 30/14)

(1) Rješenje iz članka 10. ovoga Zakona sadrži:
1. tvrtku i sjedište turističke agencije,
2. usluge turističke agencije i identifikacijski kôd turističke agencije,
3. mjesto, ulicu i kućni broj poslovnice, odnosno poslovnog prostora ili prostora stambene namjene,
4. ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu voditelja poslovnice, odnosno osobe koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ako se usluge pružaju neposredno korisniku usluge.
(2) Svaku promjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka turistička agencija dužna je prijaviti nadležnom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene.
(3) O promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured donosi rješenje koje se upisuje u Upisnik iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona.
(4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj identifikacijskog kôda turističke agencije.

Članak 13. (NN 30/14)

Pored obveza propisanih člankom 4. ovoga Zakona, turistička agencija dužna je:
1. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor ili prostor stambene namjene vidno izložiti natpisnu ploču na kojoj je istaknuta tvrtka i sjedište turističke agencije,
2. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno istaknuti radno vrijeme i pridržavati se istaknutog radnog vremena,
3. ako zastupa druge turističke agencije, izjasniti se o svojstvu u kojem nastupa i koja ovlaštenja ima,
4. u svim reklamnim i promidžbenim materijalima kao i u svim poslovnim dokumentima vidljivo naznačiti tvrtku i sjedište te identifikacijski kôd turističke agencije,
5. čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome ne smije priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika,
6. putniku pružiti usluge utvrđene u ugovoru,
7. upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman,
8. ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem.

Članak 14.

(1) Turistička agencija koja organizira putovanja (paket-aranžman i izlet) ili pruža uslugu prijevoza putnika dužna je koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja.
(2) Smatra se da turistička agencija ispunjava obvezu iz stavka 1. ovoga članka ukoliko ima sklopljen ugovor s osiguravateljem o osiguranju od odgovornosti koji obuhvaća rizike navedene u stavku 1. ovoga članka.

Članak 15.

Turistička agencija je dužna prijevoz putnika obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima koji uređuju prijevoz putnika.

Članak 16.

(1) Ako turistička agencija organizira putovanja (paket aranžman i izlet) obvezna je tijekom cijelog putovanja koristiti najmanje jednog turističkog pratitelja, koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, za svaku grupu od 15 do 75 putnika.
(2) Za razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) turistička agencija obvezna je koristiti turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča za tu turističku cjelinu (lokalitet), odnosno osobu iz članka 26. stavka 8. ovoga Zakona.

Članak 17.

Turistička agencija obvezna je za svako putovanje koje organizira (paket-aranžman i izlet) izdati program, prospekt ili katalog (promidžbeni materijal - tiskani ili elektronički) koji treba staviti na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, a koji ovisno o uslugama mora sadržavati obavijesti o:
– cijeni putovanja,
– odredištu (destinaciji),
– sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza,
– vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi,
– broju dnevnih obroka,
– planu putovanja,
– iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene,
– graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima glede putovanja i boravka u odredištu, najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje putovanja te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika.

3. Jamčevina za paket-aranžman

Članak 18.

(1) Turistička agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki paket-aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku:
– plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja i
– troškova, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska.
(2) Jamčevina može biti u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankovnog jamstva (garancije).
(3) Turistička agencija dužna je putniku prilikom uplate iznosa za turistički paket-aranžman izdati potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava na naknadu iz stavka 1. ovoga članka prema banci ili osiguravajućem društvu.

4. Osiguranje od odgovornosti

Članak 19.

Turistička agencija koja organizira putovanje (paket-aranžman) dužna je s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

5. Poslovnica

Članak 20. (NN 30/14)

(1) Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku mora imati poslovnicu, osim u slučaju iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistička agencija može neposredno pružati usluge putniku i izvan poslovnice i to: na za to predviđenom mjestu u objektu smještaja gostiju, na prostoru koji može odlukom, sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona, odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno lučka uprava ili na drugom prostoru uz suglasnost korisnika prostora sukladno posebnom propisu.
(3) Poslovnica mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da prema vrsti usluga koje pruža ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 9. ovoga Zakona,
2. da je zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge poslovne prostore u istom objektu.
(4) Iznimno od odredbe stavka 4. točke 2. ovoga članka, poslovnica ne mora biti zasebna poslovna cjelina ako se taj prostor nalazi u objektima namijenjenim trgovačkim i bankarskim aktivnostima, u hotelima, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza i sl.

6. Voditelj poslovnice

Članak 21.

(1) Turistička agencija koja neposredno pruža usluge mora u svakoj poslovnici imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice, a ukoliko nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu.
(2) U slučaju opravdane spriječenosti (bolovanje, rodiljni dopust, prestanak radnog odnosa i sl.) voditelja poslovnice, odnosno osobe zaposlene u turističkoj agenciji sukladno stavku 1. ovoga članka, turistička agencija može privremeno, ali ne duže od 6 mjeseca u tri godine, za vršitelje tih poslova odrediti osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice iz članka 22. stavka 3. točke 1. do 3. i točke 5. ovoga Zakona.
(3) Voditelj poslovnice odgovoran je za rad u poslovnici sukladno ovom Zakonu.
(4) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka odgovorne su za rad u turističkoj agenciji kao i voditelj poslovnice.

Članak 22. (NN 30/14)

(1) U smislu ovoga Zakona voditeljem poslovnice smatra se državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za voditelja poslovnice propisane ovim Zakonom.
(2) Voditeljem poslovnice u smislu ovoga Zakona smatraju se i državljani država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora koji ispunjavaju uvjete za voditelja poslovnice propisane ovim Zakonom.
(3) Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je poslovno sposoban,
2. da ima najmanje srednju stručnu spremu,
3. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice,
4. da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,
5. da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje.
(4) Dokaze o ispunjavaju uvjeta iz stavka 3. točke 1. i 5. ovoga članka pribavlja nadležni ured po službenoj dužnosti.
(5) Strani državljani koji u Republici Hrvatskoj imaju registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga turističke agencije ili imaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj mogu obavljati poslove voditelja poslovnice uz suglasnost Ministarstva ukoliko ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje ministar pri odgovarajućem visokom učilištu.
(2) Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se prema utvrđenom ispitnom programu.
(3) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit za voditelja poslovnice.
(4) Ispitni program iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(5) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje.

7. Prestanak pružanja usluge turističke agencije

Članak 24.

(1) Turistička agencija prestaje pružati usluge:
1. odjavom poslovanja danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag,
2. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje usluga turističke agencije nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku, s danom isteka toga roka,
3. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano rješenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima,
4. radi utvrđene neaktivnosti turističke agencije koja je neprekidno trajala duže od jedne godine,
5. radi izricanja mjere zabrane pružanja usluga turističke agencije sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,
6. ako turistička agencija u roku od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja ne započne pružati usluge.
(2) O prestanku pružanja usluga iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured donosi rješenje i upisuje u Upisnik iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona, te ga dostavlja mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 25.

Na pružanje usluga iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, ako se ne pružaju putem turističke agencije, i usluga iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona na odgovarajući način, osim u dijelu koji se tiče uvjeta i označavanja poslovnog prostora, voditelja poslovnice turističke agencije, zastupanja drugih turističkih agencija i identifikacijskog kôda turističke agencije, primjenjuju se odredbe članka 4. i članka 13. do 19. ovoga Zakona.

____________________________________________________________________________

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

 

TURISTIČKA AGENCIJA

 

1.  Može li trgovačko društvo neposredno putem interneta pružati usluge posredovanja ugostiteljskih usluga prodaje i rezervacije smještaja bez ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije?

 

Trgovačko društvo koje bi neposredno putem interneta (internet agencija),  pružalo usluge posredovanja ugostiteljskih usluga prodaje i rezervacije smještaja, uz mogućnost pružanja usluga iz poslovnoga prostora, može pružati uslugu i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ima prijavljeno prebivalište.

 

Važećim propisima nisu propisani minimalni uvjeti glede uređenja i opremljenosti internet agencije, ali napominjemo da se sve ostale odredbe koje se odnose na poslove turističke agencije propisane Zakonom (osiguranje, jamčevina, odgovornost prema korisnicima usluga i dr.), uz odgovarajuću primjenu Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) i Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine, broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), primjenjuju i na internet agenciju.

 

Također, trgovačko društvo mora ishoditi rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog  tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma, prema sjedištu, odnosno prema mjestu poslovnog prostora ili prostora stambene namjene, kojim se utvrđuje da ispunjava uvjete za pružanje usluga turističke agencije. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 7.,9.,10.,20.,21.)

 

2.  Mora li poslovnica turističke agencije biti u prostoru poslovne namjene?

 

Turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu, odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje pruža. Turistička agencija može pružati usluge u poslovnici odnosno drugom uređenom poslovnom prostoru.

 

Iznimno, u slučaju kada turistička agencija neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internet agencija), turistička agencija uz mogućnost pružanja usluga iz poslovnoga prostora, može pružati uslugu i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ima prijavljeno prebivalište. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, čl. 9.,10.,20.; Zakon o gradnji, čl. 136.) Važećim propisima nisu propisani minimalni uvjeti glede uređenja i opremljenosti internet agencije, ali napominjemo da se sve ostale odredbe koje se odnose na poslove turističke agencije propisane Zakonom (osiguranje, jamčevina, odgovornost prema korisnicima usluga i dr.), uz odgovarajuću primjenu Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) i Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine, broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), primjenjuju i na internet agenciju.

 

3.  Uporaba tvrtke turističke agencije?

 

Trgovačko društvo, podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjavana uvjeta za pružanje usluga turističke agencije, mora u tvrtki imati naznaku „turistička agencija“, što dokazuje rješenjem o upisu u trgovački registar, a što sukladno članku 12. Zakona o pružanju usluga u turizmu nadležni ured navodi u rješenju o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za turističku agenciju. U smislu članka 5. cit. Zakona turistička agencija može biti i organizacijska jedinica trgovačkog društva sukladno posebnom propisu (podružnica koja mora biti upisana u trgovački registar nadležnog trgovačkog suda), koja nema svojstvo pravne osobe, a koja sukladno rješenju o upisu u trgovački registar može imati drugačiji naziv od naziva trgovačkog društva podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjavana uvjeta za pružanje usluga turističke agencije. Člankom 8. stavkom 1. cit. Zakona propisano je da se naznaka „turistička agencija“ obvezno koristi u tvrtki turističke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti, stavkom 2. toga članka propisano je da se iznimno od stavka 1. toga članka, umjesto naznake „turistička agencija“ kao pobliža oznaka djelatnosti može koristiti i naznaka „putnička agencija“, a stavkom 3. toga članka propisano je da u tvrtki, turistička agencija može, uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije, koristiti i izraze uobičajene u turističkom poslovanju, kao što su „tours“, „travel“ i sl.

 

4.  Može li javna ustanova u kulturi organizirati stručne seminare, konferencije i radionice, te je li za organizaciju smještaja, prehrane, prijevoza i sl. dužna angažirati turističku agenciju?

 

Javna ustanova u kulturi, ako je tako određeno osnivačkim aktom iste, može organizirati stručne seminare, konferencije i radionice i osigurati smještaj i prehranu sudionicima. Naime, smatramo da se navedeno ne bi trebalo smatrati pružanjem usluga turističke agencije jer se ne radi o posredovanju ugostiteljskih usluga tj. o prodaji i rezervaciji smještaja i drugih ugostiteljskih usluga niti posredovanju u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet) ili posredovanju usluga prijevoza. No, smatramo da, ukoliko bi pored organiziranja stručnih seminara, konferencija i radionica organizirali i paket-aranžmane ili izlet, da bi se u tom slučaju radilo o pružanju usluga turističke agencije, a što je protivno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

 

5.  Na koji način strukovna udruga može organizirati godišnju međunarodnu konferenciju?

 

Strukovna udruga može organizirati godišnju međunarodnu konferenciju na način da sudionicima naplaćuje kotizaciju, u koju bi bio uključen svečani ručak, večera, kava, izlet (koji organizira turistička agencija), osigurati smještaj i prehranu sudionicima, te  objaviti na web stranici informaciju o programu iste. Naime, smatramo da se navedeno ne bi trebalo smatrati pružanjem usluga turističke agencije, ukoliko se ne bi radilo o posredovanju ugostiteljskih usluga tj. o prodaji ili rezervaciji smještaja i drugih ugostiteljskih usluga niti posredovanju u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet). No, smatramo da, ukoliko bi pored organiziranja godišnje međunarodne konferencije organizirali i paket-aranžmane ili izlet, da bi se u tom slučaju radilo o pružanju usluga turističke agencije, a što je protivno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

 

6.  Mogu li udruge organizirati susrete,  simpozije?

 

Sindikati, udruge umirovljenika, udruge planinara i slične udruge mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom udruge organizirati putovanje (paket-aranžman i izlet) isključivo za svoje članove, s tim da paket-aranžman može trajati do dva dana uključujući najviše jedno noćenje,  uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

 

Međutim ukoliko bi udruga pored organiziranja susreta organizirala i paket-aranžmane, u trajanju dužem od propisanog ili izlet, u tom slučaju bi se radilo o pružanju usluga turističke agencije. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, čl. 6.,7.)

 

7.  Mora li turistička agencija biti vlasnik prijevoznih sredstava za prijevoz putnika?

 

Prema članku 15. Zakona o pružanju usluga u turizmu turistička agencija je dužna prijevoz putnika obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima koji uređuju prijevoz putnika. Pod vlastitim prijevoznim sredstvima podrazumijevaju se prijevozna sredstva u vlasništvu turističke agencije, u posjedu temeljem ugovora o leasingu ili iznajmljena. Posebni propis na koji se odnosi članak 15. cit. Zakona je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 82/13).

 

VODITELJ POSLOVNICE

 

1.  Koje uvjete mora ispunjavati voditelj poslovnice?

 

Voditelj poslovnice mora biti poslovno sposoban, imati najmanje srednju stručnu spremu, aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik i poznavati drugi te poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice. Nadalje, mora imati položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu i da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 22.).

 

Uvjeti za davanje suglasnosti Ministarstva turizma stranim državljanima za voditelja poslovnice:

 

Prema članku 22. stavku 2. u vezi s člankom 81. Zakona o pružanju usluga u turizmu voditeljem poslovnice u smislu toga Zakona od 1. srpnja 2013. godine smatraju se državljani članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora, koji ispunjavaju uvjete za voditelja poslovnice propisane tim Zakonom, tako da više ne trebaju suglasnost Ministarstva turizma za obavljanje tih poslova. Uvjeti koji mora ispunjavati voditelj poslovnice propisani su člankom 22. stavkom 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Prema članku 22. stavku 3. točki 2. do 4. i stavku 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu strani državljanin, koji nije državljanin države članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora, radi ishođenja suglasnosti Ministarstva turizma za obavljanje poslova voditelja poslovnice treba dostaviti pisani zahtjev (nema obrasca), kojem trebaju biti priloženi sljedeći dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 

• preslika izvoda iz trgovačkog registra da u Republici Hrvatskoj ima vlastito trgovačko društvo, registrirano za pružanje usluga turističke agencije ili preslika iskaznice o odobrenom stalnom boravku u Republici Hrvatskoj,

 

• preslika putovnice,

 

• preslika svjedodžbe o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme,

 

• dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog svjetskog jezika (svjedodžba ovlaštene obrazovne ustanove ili tvrtke),

 

• preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice,

 

• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,

 

• 40,00 kn upravne pristojbe (u biljezima) sukladno Tar.br. 1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama  (Narodne novine, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 17/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

 

Ukoliko su na stranom jeziku dokazi trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača za taj jezik.

 

2.  Što se smatra odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu u smislu udovoljavanja uvjetu propisanog radnog iskustva za voditelja poslovnice?

 

Odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu smatraju se poslovi čiji opseg poslova radnog mjesta uključuje poslove istovrsne poslovima voditelja poslovnice. Prvenstveno, složeniji i odgovorniji poslovi u svezi sa organiziranjem ili realizacijom usluga u turizmu i ugostiteljstvu te drugi slični poslovi, a što utvrđuje nadležni ured u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za pružanje usluga turističke agencije. (Zakon o pružanju usluga u turizmu - članak 22. stavak 3. točka 4.).

 

3.  Može li se radno iskustvo stečeno u inozemstvu prihvatiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva za voditelja poslovnice?

 

Radno iskustvo stečeno u inozemstvu moglo bi se prihvatiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva za voditelja poslovnice, ako je stečeno radom  na odgovarajućim poslovima u turizmu u propisanom trajanju. Smatramo da bi se dokazom o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva za voditelja poslovnice mogla smatrati potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je osoba radila na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu, u propisanom trajanju, u izvorniku ili ovjerenom prijepisu te prijevodu na hrvatski jezik, ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača za određeni strani jezik. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 22. stavak 3. točka 4.).

 

4.  Može li voditelj poslovnice biti u radnom odnosu u turističkoj agenciji polovicu radnog vremena?

 

Voditelj poslovnice mora u turističkoj agenciji biti u radnom odnosu u punom radnom vremenu. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, članak 21.stavak 1.)

 

Obavijesti

obrtnikplus 208x328

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top