Upitnik
Popunjavanje upitnika je prvi korak u postupku izrade investicijskog programa. O kakvoći njegovog izvršenja ovisit će i njegova ukupna vjerodostojnost.

To je zapravo svojevrsno istraživanje poduzetničkog poduhvata u cilju prikupljanja svih relevantnih podatka bez kojih je praktički nemoguće sačiniti dobar investicijski program.

U nastavku je prezentirano tridesetak informacijskih područja, koje je nužno istražiti na način da se prikupi što više pouzdanih informacija i na taj način osigura kvaliettna analitičko - informacijska podloga za izradu investcijskog programa.

U slučaju nedostataka traženih podataka nastaju značajni problemi, i potrebe za pronalaženjem aproksimativnih rješenja i sl., što nikako nije dobro, jer investicijski program ne samo što se radi za sve sudionike poduhvata, on se ipak najviše radi za samog nosioca projekta, pa mora biti što realniji i vjerodostojniji.

Premda taj zadatak, koji zbog broja pitanja na koja se traži odgovor izgleda obiman, on se svakako isplati, jer ako se ovaj modul kvalitetno rješi projektant će imati mnogo manje problema u daljnjem radu.

Posebnu pažnju ovdje treba posvetiti realnosti i pouzdanosti podataka kako bi investicijski program bio što bliži realnosti jer on zapravo i nije ništa drugo nego određena procjena posebno u području projekcija, ali on mora biti što realnija procjena u odnosu na stvarnost.

Primjer:

1.Informacije o poduzetniku
(ime i prezime, adresa, datum rođenja, mjesto rođenja, školska sprema, škole koje je pohađao, radni staž, tvrtke u kojima je radio i koliko, funkcije koje je imao u tvrtkama, strani jezici, ostalo obrazovanje, kako je došao na ideju o poduzetničkom poduhvatu, telefon, mobitel, e-mail, JMBG).

2. Informacije o tvrtki
(naziv tvrtke, adresa, matični broj, broj djelatnosti, telefon, e-mail, web site, fax, datum osnivanja, tko je osnivač, dosadašnji razvoj, osnovni pokazatelji, problemi, tržišno učešće, najvažniji uspjesi, poslovna banka, žiro račun).

3. Predmet poslovanja
(predmet poslovanja i djelatnosti prema registraciji. Djelatnosti prema stvarnom stanju-čime se bavi)

4. Postojeća dugotrajna imovina
(postojeća dugotrajna imovina- popis po stavkama, zemljište, građevinski objekti, oprema, osnivačka ulaganja, nabavna vrijednost, sadašnja vrijednost, ispravak vrijednosti, stope otpisa)

5. Privatna imovina poduzetnika-hipoteka
(privatna imovina investitora koju može dati pod hipoteku kao instrument osigurnaja povrata kredita, opis imovine, količina, tržišna vrijednost po procjeni, od koga procjena, koji datum, status vlasništva).

6. Račun dobiti i gubitka izvorni podaci
(izvorni podaci iz statističkih izvješća, računa dobiti i gubitka za posljednje tri godine. Za obrtnike knjiga primitaka i izdataka, porezna prijava).

7. Bilanca-izvorni podaci
(izvorni podaci bilance iz dokumenta. Za obrtnike treba navesti elemente dugotrajne imovine, krakotrajne imovine u aktivi te vlastiti udjel, obveze kratkoročne i dugoročne u pasivi).

8. Kreditna sposobnost
(Obveze po postojećim kreditima, navesti specifikaciju kredita otplatne rate, kamate, anuitet, kreditor, plan otplate )

9. Lokacija
(podaci o mikro i makro lokaciji, prometnice, željeznice, blizina tržišta, blizina radnika potrebnih zanimanja, opremljenost infrastrukturom)

10. Zaštita čovjekove okoline
(otpad i vrste otpadaka, razina štetnosti, način njihovog uklanjanja)

11. Zaštita na radu
(koje mjere zaštite na radu će se primjenjivati u vezi nove investicije, odnosno koje se već primjenjuju).

12. Plan otplate kredita
(iznos novog kredita, godišnje kamate, grace period, rok otplate, vrsta otplate- polugodišnja, mjesečna, godišnja, tromjesečna,banka kreditor, kreditna linija)

13. Nova ulaganja u dugotrajnu imovinu i izvori sredstava
Specifikacija nove dugotrajne imovine koja se nabavlja: zemljište, građevinski objekti, oprema, osnivačka ulaganja (troškovi projekata, nadzora, investicijskog programa, kredita, ostali troškovi.) Navodi se od koga će se nabaviti nova oprema i zašto. Specifikacija po vrsti imovine, količini, nabavnoj cijeni, ukupnoj vrijednosti). Navesti izvore sredstava, krediti i vlastita sredstva.

14. Pregled dinamike ulaganja
Navodi se pregled ulaganja u dugotrajnu imovinu iz pojedinih izvora u vremenskoj dinamici.

15. Pregled najvećih kupaca
Dati popis najvažnijih kupaca po prometu za posljednju godinu, te ostali kupci i total prometa)

16. Procjena prihoda-bez projekta
Ocjena prihoda bez projekta, uzima se struktura po postojećim proizvodima, cijena puta količina odnosno total prihoda koji se planira u godinama redovnog poslovanja.

17. Procjena prihoda-sa projektom
Ocjena prihoda sa projektom, uzima se struktura postojećih i novih proizvoda zajedno sa novim proizvodima, cijena puta količina odnosno total prihoda koji se planira u godinama redovnog poslovanja.

18. Promotivne djelatnosti
(navode se promotivne aktivnosti koje su se provodile u dosadašnjem tijeku poslovanja, kao i one koje se namjeravaju poslije projekta)

19. Materijalni troškovi- bez projekta
(obuhvaćaju direktne troškove( sirovine i materijal), ostale materijalne troškove ( električna struja, voda, plin) te indirektne materijalne troškove( rezervni dijelovi,materijal za upravu i prodaju, sitni inventar, ambalaža i autogume). Podaci se navode za posljednje tri godine

20. Materijalni troškovi - sa projektom
(obuhvaćaju direktne troškove( sirovine i materijal), ostale materijalne troškove ( električna struja, voda, plin) te indirektne materijalne troškove( rezervni dijelovi,materijal za upravu i prodaju, sitni inventar, ambalaža i autogume) . Upisuju se stavke br., naziv materijalnog inputa, jedinica mjere, količina, nabavna cijena, vrijednost nabavke) za prvu godinu punog rada projekta

21. Najveći dobavljači
Daje se pregled najvećih dobavljača materijalnih inputa u proteklom poslovanju, grupiraju se po veličini i iskazuje se promet.

22. Stabilnost nabavke
Navodi se kakva je do sada bila stabilnost i sigurnost nabavke, te kako se ocjenjuje daljnja suradnja sa novim ili postojećim dobavljačima za materijalne inpute u novom projektu)

23. Nabavna vrijednost robe-bez projekta
Navodi se nabavna vrijednost robe iz računa dobiti i gubitka za posljednje tri godinu

24. Nabavna vrijednost robe- sa projektom
(navodi se projekcija nabavne vrijednosti robe vezano za projekt) podaci se navode za prvu godinu poslovanja sa punim kapacitetom.

25. Usluge-bez projekta
Navodi se stavka iz računa dobiti i gubitka posljednje tri godine prije ulaganja: Stavke su : prijevozni troškovi, vanjske usluge na izradi proizvoda, usluge održavanja, usluge sajmova, usluge zakupa, usluge reklame, intelektualne i ostale usluge, komunalne usluge, reprezentacija, ostale usluge. Podaci se navode za posljednje tri godine.

26. Usluge-sa projektom
Navodi se projekcije stavki poslije projekta : prijevozni troškovi, vanjske usluge na izradi proizvoda, usluge održavanja, usluge sajmova, usluge zakupa, usluge reklame, intelektualne i ostale usluge, komunalne usluge, reprezentacija, ostale usluge. podaci se navode za prvu godinu poslovanja sa punim kapacitetom.

27. Amortizacija-bez projekta
Navode se podaci o ukupnom godišnjem iznosu amortizacije za posljednje tri godine za dugotrajnu imovinu.

28. Bruto plaće – bez projekta
Navodi se broj zaposlenih po kvalifikacijskoj strukturi, prosječna mjesečna bruto plaća po radniku, mjesečna plaća za sve radnike i godišnja plaća bez projekta prema podacima iz tvrtke za posljednju godinu.

29. Bruto plaće- sa projektom
Navodi se broj zaposlenih po kvalifikacijskoj strukturi, prosječna mjesečna bruto plaća po radniku, mjesečna plaća za sve radnike i godišnja plaća bez projekta. Specificira se i broj novih radnika. Podaci se navode za prvu godinu punog rada projekta odnosno za sve godine ukoliko postoji dinamika zapošljavanja kroz godine vijeka projekta.

30. Ostali troškovi – bez projekta
Navode se podaci iz računa dobiti i gubitka za posljednje tri godine. Stavke su: dnevnice, nadoknade troškova zaposlenima, nadoknade članovima uprave, vlastiti proizvodi za promidžbu, premije osiguranja, troškovi platnog prometa, doprinosi ,članarine i druga davanja, porezi koji ne ovise o dobitku i takse, ostali nematerijalni troškovi.

31. Ostali troškovi- sa projektom
Navode se podaci o projekciji nematerijalnih troškova za prvu godinu redovnog poslovanja sa novim projektom. Stavke su: dnevnice, nadoknade troškova zaposlenima, nadoknade članovima uprave, vlastiti proizvodi za promidžbu, premije osiguranja, troškovi platnog prometa, doprinosi ,članarine i druga davanja, porezi koji ne ovise o dobitku i takse, ostali nematerijalni troškovi.

32. Financijski rashodi- bez projekta
Navode se kamate po postojećim kreditima , odnosno druge stavke financijskih rashoda, koji se nalaze u posljednje tri godine na toj poziciji.

Obavijesti

obrtnikplus 208x328

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top