Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Uvjeti za otvaranje obrta

Prednosti otvaranja obrta

Otvaranjem obrta postajete član jedinstvenog sustava Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zadarske županije i udruženja obrtnika i možete koristiti savjete stručnih službi i raditi u  cehovima  u cilju razvoja i zaštite struke.
Od 1. rujna 2021. godine, trošak registriranja obrta iznosi 0,00 kuna, s obzirom na to da je ukinuta upravna pristojba koja se do tada naplaćivala.

 • Otvoriti i zatvoriti obrt možete sami, bez plaćanja odvjetnika 
 • Vrijeme registracije obrta je nekoliko dana
 • Dopušteno je obavljanje svake gospodarske djelatnosti koja nije zakonom zabranjena
 • Nije potreban temeljni kapital
 • Jednostavno knjigovodstvo
 • Obrtnik može koristiti sustav paušalnog oporezivanja poreza na dohodak (ukupan godišnji promet manji od 300.000,00 kn)
 • Obrtniku mogu u obavljanju obrta pomagati članovi obiteljskog kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa
 • Do 300.000,00 kuna godišnje zarade, obrtnik može poslovati izvan sustava PDV-a,
 • PDV se plaća po načelu blagajne, tek nakon naplate potraživanja
 • Za usluge jedinstvenog sustava Hrvatske obrtničke komore, područne komore i Udruženja obrtnika plaća se 76,00 kuna doprinosa mjesečno

Otvaranje obrta temelji se na Zakonu o obrtu - HOK redakcijski pročišćeni tekst 

Kako bismo taj izbor pojednostavili svima onima koji razmišljaju o započinjanju poslovanja u obrtu i olakšali put prema registraciji vlastitog obrta, u ovom Vodiču skupili smo se na jednom mjestu osnovne informacije, objašnjene na jednostavan način.
Ova verzija Vodiča namijenjena je obrtnicima i budućim obrtnicima te se nadamo da će im pomoći u registraciji i poslovanju obrta. Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore stoji na raspolaganju svima koji imaju pitanja i trebaju stručne savjete.
"VODIČ ZA POSLOVANJE U OBRTU"

Što je obrt?

Obrt je pravni oblik samostalnog i trajnog obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti; proizvodnje, prometa i pružanja usluga u cilju postizanja dohotka ili dobiti.

Obrt može otvoriti jednu ili više osoba zajedno. Strani državljanin može registrirati obrt.

Obrt se može obavljati i sezonski , 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. Rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnica. Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta  u trajanju do jedne godine o čemu pisano izvješćuje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, u roku od 30 dana od dana obustave.

Obrtnik, fizička osoba , može obavljati jednu ili više djelatnosti za svoj račun, a pritom se može koristiti pomaganjem članova obiteljskog domaćinstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa ili zapošljavati druge osobe. Kod zapošljavanja u obrtu nema ograničenja broja zaposlenih. Plaća radnika je trošak poslovanja.

Zapošljavanjem radnika putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili prijemom na stručno osposobljavanje za radno mjesto  obrtnik može koristiti sufinanciranje radnika.

Obiteljsko kućanstvo  čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Tko može biti obrtnik?

Obrtnik može biti osoba koja;

 • ima najmanje 18 godina
 • za slobodne i vezane uz stručno obrazovanje ima uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita. Vođenje slobodnog ili vezanog obrta putem poslovođe, odnosno stručnog poslovođe obrtnik prijavljuje mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, na čijem se području nalazi sjedište obrta,
 • ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta (dokaz o pravu korištenja prostora). Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju se zadovoljiti minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određenih gospodarskih djelatnosti. Obrt se može obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za djelatnosti koje pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrt,
 • ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa, ako se ta prava ne ostvaruju po drugoj osnovi,
 • nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje (sudska presuda, rješenje o prekršaju ili odlika Suda časti)

ZAJEDNIČKO OBAVLJANJE VEZANIH OBRTA  moguće je ako jedna od osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita koji se uređuje pisanim ugovorom. Jedna fizička osoba može obavljati više zajedničkih obrta. Ako fizička osoba pristupi obrtu ili istupi iz zajedničkog obrta, obavljanje obrta se nastavlja.

Da li umirovljenici mogu obavljati obrt?

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine broj: 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16) kada umirovljenik obavlja djelatnost za koju je propisano obvezno osiguranje, obvezan se ponovno prijaviti u obvezno osiguranje i plaćati. . doprinose. U tom slučaju se isplata mirovine obustavlja za vrijeme obavljanja djelatnosti i ponovno se uspostavlja nakon prestanka osiguranja. To znači da umirovljenici mogu obavljati obrt, no u slučaju istovremenog vođenja obrta mirovina će biti stavljena u mirovanje.

Iznimka je da se umirovljeniku koji je u starosnoj mirovini neće obustaviti isplatu mirovine ako se zaposli najviše do polovine radnog vremena.

Mirovina se ne obustavlja umirovljeniku koji počinje obavljati djelatnosti od kojih se mogu ostvarivati ​​primitke i to:
- djelatnosti od kojih se ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari i slično)
- djelatnost domaće radinosti i slobodnog zanimanja
- djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
- iznajmljivanje nekretnina i pokretnina. 

OTVARANJE OBRTA STRANIH OSOBA

Strani državljani mogu u Republici Hrvatskoj obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske i pritom moraju ispunjavati iste uvjete za otvaranje obrta - kako općenito, tako i posebne, za obavljanje vezanih obrta.
Dodatni uvjet postavljen je Zakonom o strancima (NN 79/07 i 36/09) koji propisuje potrebu pribavljanja poslovnih dozvola, a koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Postupak registracije obrtne strane odvija se na sljedeći način:

1. registracija obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti
2. pribavljanje poslovne dozvole
3. prijava datuma početka obavljanja djelatnosti u obrtu

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova

 

 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije