Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore.

Skupština ima 19 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna i strukovna zastupljenost članova.

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

Sastav i način izbora predstavnika u Skupštinu uređuju se odlukom o raspisivanju izbora.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Komore moraju se provesti najkasnije 45 dana prije isteka mandata skupštine HOK-a, a najkasnije do 15. studenog,  a izbori i konstituiranje tijela udruženja obrtnika moraju se provesti najkasnije 45 dana prije isteka mandata Skupštine Komore.
 
Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:
•    ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,
•    gubitkom statusa člana Komore,
•    ostavkom,
•    odlukom Suda časti Komore,
•    smrću.
•    nastankom okolnosti iz čl. 12. st. 3.

Skupština:
1.  donosi:
-    Statut
-    program rada
-    financijski proračun Komore,
-    pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
-    odluku o raspisivanju i provođenju izbora,
-    poslovnik o radu Skupštine,
-    pravilnik o priznanjima Komore, te
-    ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i drugih tijela Komore,
2.    utvrđuje teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima,
3.    odobrava:
-    godišnje izvješće o radu i
-    godišnji obračun (završni račun) Komore,
 4.    sudjeluje u usklađivanju politike financiranja jedinstvenog komorskog sustava,
 5.    odlučuje o:
-    najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva,
-    kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore
-    odlučuje o osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka Komore u vlasništvu ili suvlasništvu Komore i osnivanju zaklada i fondacija,
6.    imenuje i razrješava:
-    predsjednika Komore,
-    2 potpredsjednika Komore,
-    članove Upravnog odbora,
-    članove Nadzornog odbora,
7.     bira i opoziva predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore,
8.     odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Sjednice Skupštine održavaju se najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik Komore.

Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:
1.    Nadzornog odbora,
2.    Upravnog odbora,
3.    najmanje 1/3 članova Skupštine.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine pismeno obrazložiti.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Komore dužan je sazvati i održati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

Ako Predsjednik Komore ne sazove sjednicu Skupštine u roku, sjednicu može sazvati Predsjednik Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik Upravnog odbora, odnosno pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Skupštine u naknadnom roku od 15 dana.

Skupština Komore može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine Komore. Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih
članova.

Kada se odlučuje o Statutu, raspisivanju izbora, financijskom proračunu, potrebna je
većina glasova svih članova Skupštine Komore.

Za odluke  čija primjena je obustavljena odlukom predsjednika Komore, sukladno njegovim ovlastima utvrđenim ovim Statutom, u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine Komore koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje pismeno ili usmeno u zapisnik.

Odluke Skupštine Komore i njenih tijela obvezatne su za sve članove Komore.

Rad Skupštine Komore uređuje se Poslovnikom.

Popis članova skupštine

Mandat: 2018.-2022.

UDRUŽENJE OBRTNIKA ZADAR:

1.    Adžić, Dinko/graditeljski obrt
2.    Bajlo, Emilijo/prijevoznički obrt
3.    Hofman, Davor/uslužni obrt
4.    Glavić, Neven/proizvodni obrt
5.    Malta, Mladen/trgovački obrt
6.    Parić,  Vesna/uslužni obrt
7.    Rimanić, Danijela/uslužni obrt
8.    Šarunić,  Vladimir/turistički obrt
9.    Vitlov, Neven/ribarski obrt 

UDRUŽENJE OBRTNIKA BIOGRAD:

10.    Bunja, Stipe /ugostiteljski obrt
11.    Eškinja, Slavica/ugostiteljski obrt
12.    Smoljan,  Josip/trgovački obrt
13.    Ugrinić,  Goran/uslužni obrt
14.    Vojvodić, Bruna/ribarski obrt

UDRUŽENJE OBRTNIKA PAG:

15.    Maržić, Ante/trgovačko-uslužni obrt
16.    Seferagić,  Ismet/ugostiteljski obrt
17.    Vukadin, Mira/trgovačko- turistički obrt

UDRUŽENJE OBRTNIKA BENKOVAC:

18.    Glavić, Tomislav/poljoprivredni obrt
19.    Savić Marijo/graditeljski obrt

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije