Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Komorski doprinos

Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
 
 
Na temelju članka 24. Statut Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 106/14., 84/16. i 21/18.) Skupština Hrvatske obrtničke komore na 8. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine donosi
 
ODLUKU O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA
 
Članak 1.
 
Ovim Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.
 
Članak 2.
 
Obveznici plaćanja komorskog doprinosa su: 
– obrtnici 
– fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore temeljem Zakona o obrtu.
 
Članak 3.
 
(1) Obveza plaćanja komorskog doprinosa za obrtnike nastaje datumom početka obavljanja obrta upisanoga u Obrtni registar.
(2) Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koje su dobrovoljno učlanjene u Hrvatsku obrtničku komoru nastaje datumom prijema u dobrovoljno članstvo.
 
Članak 4.
 
(1) Obveza plaćanja komorskog doprinosa za obrtnike prestaje datumom prestanka upisanog u Obrtni registar.
(2) Obveza plaćanja komorskog doprinosa za fizičke i pravne osobe iz članka 3. stavka 2. ove Odluke prestaje datumom prestanka dobrovoljnog članstva.
 
Članak 5.
 
Odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju na slučajeve sezonskog obavljanja obrta kao i kod privremene obustave obavljanja obrta.
 
Članak 6.
 
(1) Komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 1,9% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak. 
(2) Raspodjela prihoda iz komorskog doprinosa za udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru utvrđuje se u sljedećim omjerima:
 
– Udruženjima obrtnika 52,27 % od ukupnog doprinosa,
 
– Područnim obrtničkim komorama 25 % od ukupnog doprinosa,
 
– Hrvatskoj obrtničkoj komori 22,73 % od ukupnog doprinosa.
 
 
Članak 7.
 
U pogledu zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
 
Članak 8.
 
 

Komorski doprinos obveznici uplate u rokovima dospijeva prema sljedećem rasporedu:


          

                                                          


zaduženje za razdoblje

zaduženja

Dospijeća

I.

15. veljače

28. veljače

siječanj – ožujak

II.

15. svibnja

31. svibnja

travanj – lipanj

III.

15. kolovoza

31. kolovoza

srpanj – rujan

IV.

15. studenoga

30. studenoga

listopad – prosinac

 
 

Članak 9.
 
Zaduženje za dio tromjesečja, zbog upisa datuma početka obavljanja obrta ili prestanka u Obrtnom registru tijekom mjeseca, obračunava se razmjerno broju dana obavljanja obrta u tromjesečju. Iznos komorskog doprinosa po danu računa se polaže od godišnjeg iznosa komorskog doprinosa podijeljenog s 365 dana u godini.
 
Članak 10.
 
Komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika na računu propisane Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.
 
Članak 11.
 
Za komorski doprinos neuplaćen u roku dospjelosti zaračunavaju se zatezne kamate sukladno važećim propisima.
 
Članak 12.
 
Brojeve računa za raspodjelu uplaćenog komorskog doprinosa sukladno članku 6. ove Odluke Hrvatska obrtnička komora dostavlja Ministarstvu financija – Državnoj riznici i Financijskoj agenciji do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, ili po saznanju o promjeni.
 
Članak 13.
 
Nadzor nad obračunom, naplatom i raspodjelom komorskog doprinosa obavlja Hrvatska obrtnička komora.
 
Članak 14.
 
(1) Područna obrtnička komora iznimno može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje s osnove komorskog doprinosa obvezniku koji je u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog:
– privremene obustave obavljanja obrta radi bolesti 
– nastupa više sile
– korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta, za vrijeme trajanja prava
– prestanka obrta odjavom zbog poslovanja s gubitkom, za kalendarsku godinu u kojoj je u
   poreznoj prijavi iskazan gubitak
– otvorenog predstečajnog postupka ili stečaja
– privremene obustave obavljanja obrta zbog gubitka poslovnog prostora, odnosno gubitka
   poslovnog partnera.
(2) Zahtjev za otpis komorskog doprinosa obavezan se podnosi u pisanom obliku i mora
     sadržavati:
– naziv područne obrtničke komore kojoj se zahtjev upućuje
– opće podatke o obvezniku: ime i prezime obrtnika odnosno naziv tvrtke za pravna lica,
  OIB, matični broj obrta, adresu sjedišta obrtnika odnosno pravne osobe, šifru općine, naziv
  osnovne djelatnosti i šifru djelatnosti po NKD 2007 te broj telefona, mobitela i elektroničku
  adresu
– iznos duga za koji se traži otpis
– obrazloženje razloga iz stavka 1. ovog članka zbog kojeg se traži otpis duga 
– datum podnošenja zahtjeva
– potpis obveznika. 
(3) Uz pisani zahtjev područnoj obrtničkoj komori obveznik je dužan dostaviti i vjerodostojne isprave kojima se dokazuje nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.
(4) Iznimno, područna obrtnička komora može u svrhu naplate glavnice komorskog doprinosa otpisati potraživanje s osnove zatezne kamate po pisanom zahtjevu obveznika.
(5) Odluku o otpisu komorskog doprinosa donosi upravni odbor područne obrtničke komore ili tijelo koje upravni odbor područne obrtničke komore vlasti.
 
Članak 15.
 
Oslobađaju se plaćanja komorskog doprinosa obrtnicima novootvorenih obrta za prve dvije godine obavljanja obrta. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis obrtnika u Obrtnom registru.
 
Članak 16.
 
Poslove evidentiranja, obračuna, utvrđivanja, naplate, nadzora i ovrše komorskog doprinosa obavlja Poreznu upravu, temeljem izdane suglasnosti od strane Ministarstva financija.
 
Članak 17.
 
Područna obrtnička komora dužna je sve odluke o otpisu ili pripisu komorskog doprinosa iz članka 14. i 15. ove Odluke provesti u Jedinstvenom informacijskom sustavu Hrvatske obrtničke komore putem aplikacije Preglednik obveznika i plaćanja komorskog doprinosa.
 
Članak 18.
 
Za tumačenje i provebu ove Odluke nadležan je Odbor za financije i proračun Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore.
 
Članak 19.
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 141/15., 124/19. i 36/20.).
 
Članak 20.
 
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
 
Članak 21.
 
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.
 
Broj: 1-106-751/10-11-2020
 
Zagreb, 17. prosinca 2020.
 
Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, vr
 

UPLATNI RAČUNI ZA KOMORSKI DOPRINOS ( 228,00 kn tromjesečno) :

1. ZA ZADAR
Uplatu izvršiti na žiro-račun:
HR4810010051752052367    
Svrha doznake: Komorski doprinos u paušalnom iznosu
Poziv na broj odobrenja: HR 67   vaš OIB

               ZA GRAČAC
               HR1010010051713152365 
               ZA OBROVAC
               HR7410010051729652368
 
2. ZA BIOGRAD
Uplatu izvršiti na žiro-račun:
 HR8110010051702252361   
Svrha doznake: Komorski doprinos u paušalnom iznosu
 Poziv na broj odobrenja: HR 67 vaš OIB
 
3. ZA BENKOVAC
Uplatu izvršiti na žiro-račun:
 HR2510010051701752364  
Svrha doznake: Komorski doprinos u paušalnom iznosu
 Poziv na broj odobrenja: HR 67 vaš OIB
 
4. ZA PAG
Uplatu izvršiti na žiro-račun:
HR8210010051731652364
Svrha doznake: Komorski doprinos u paušalnom iznosu
 Poziv na broj odobrenja: HR 67 vaš OIB

 


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN 94/2015   )

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije