Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

EU potvrde

1. EU POTVRDA
U skladu s odredbom čl. 8. Zakona, EU potvrda izdaje se pravnoj ili fizičkoj osobi s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koja u drugoj državi članici želi pružati usluge, odnosno, EU potvrde izdaju se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na području Europskoga gospodarskog prostora (države članice EU-a te Norveška, Lihtenštajn i Island).
Podnositelj zahtjeva za izdavanjem EU potvrde može biti:
a) pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koja je obavljala ili obavlja djelatnost, odnosno profesiju na području Republike Hrvatske, a koja namjerava u drugoj državi članici obavljati reguliranu profesiju ili
b) pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koja namjerava u drugoj državi članici obavljati profesiju koju je obavljala u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana u razdoblju od deset godina prije pružanja usluga, ako ista profesija nije regulirana u Republici Hrvatskoj, ali je regulirana u državi članici domaćinu.

EU potvrdom potvrđuje se da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti.
Pravilnikom o izdavanju EU potvrde propisan je sadržaj i izgled EU potvrde te je utvrđen popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda. Člankom 2. Pravilnika taksativno je propisan sadržaj EU potvrde za:
1. fizičku osobu (Obrazac 1.)
2. pravnu osobu (Obrazac 2.)
3. fizičku osobu obrtnika (Obrazac 3.)
4. fizičke osobe koje obavljaju nereguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj (Obrazac 4.).
Jednako tako treba napomenuti da se na zahtjev stranke, odnosno nadležnog tijela, EU potvrda može dopuniti i drugim podatcima iz odgovarajućih registara i evidencija o stručnim kvalifikacijama i profesionalnim aktivnostima te o drugim činjenicama.

2. POSTUPAK IZDAVANJA EU POTVRDE EU
potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja. Popis tijela nadležnih za izdavanje EU potvrde objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Za razliku od prijašnjih odredaba Pravilnika prema kojima je nadležno tijelo izdavalo EU potvrdu u roku od 8 dana, prema novom Pravilniku nadležno tijelo izdaje EU potvrdu u roku od 15 dana od dana podnesenoga urednog zahtjeva. EU potvrda izdaje se bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno, od podnositelja zahtjeva ne može se tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova. Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu na propisanom obrascu – Obrazac 5, u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem. Člankom 4. Pravilnika popisani su podatci koje je podnositelj zahtjeva obvezan navesti u zahtjevu.
Podnositelj je obvezan u zahtjevu navesti slijedeće podatke:
1. osnovne podatke:
a) za fizičku osobu: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta / boravišta, kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona)
b) za pravnu osobu: tvrtka, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, sjedište, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona)
c) za fizičku osobu obrtnika: tvrtka obrta, ime i prezime vlasnika obrta, matični broj obrta, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta, sjedište, kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona)
2. naziv države domaćina na čijem području namjerava obavljati profesiju, odnosno pružati usluge
3. naziv profesije, odnosno djelatnosti koju namjerava obavljati ili usluge koju namjerava pružiti na području države domaćina

Na traženje nadležnog tijela, osim obrasca zahtjeva, podnositelj zahtjeva obvezan je priložiti i sljedeću dokumentaciju koja se prilaže u neovjerenoj preslici:
- domovnicu,
- uvjerenje da se protiv osobe na vodi kazneni postupak, ne strije od 6 mjeseci,
- osobnu iskaznicu,
- dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma),
- potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici),
- elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu,
- potvrdu poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo),
- za pravnu osobu, izjavu, potpisanu i ovjerenu pečatom pravne osobe da su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima, nema blokiran račun radi potraživanja te nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije.
Uvjerenje odnosno potvrdu iz kaznene odnosno prekršajne evidencije da podnositelju zahtjeva nije izrečene mjera zabrane obavljanja djelatnosti nadležno tijelo pribavit će po službenoj dužnosti. Nadležno tijelo uz sve spomenute dokumente može od podnositelja zahtjeva tražiti i druge relevantne dokumente u pojedinačnom slučaju.

3. TIJELA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE EU POTVRDE
Tijela nadležna za izdavanje EU potvrde su za:
a) fizičke osobe – nadležne komore, agencije, strukovne organizacije, središnja tijela državne uprave te uredi državne uprave u županijama, koje su osobu upisale u registar, odnosno evidenciju
b) fizičke osobe koje se bave reguliranom profesijom, a ne postoji odgovarajući registar, odnosno evidencija – tijela koja su posebnim propisima ovlaštena za provedbu postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu rada određena regulirane profesije
c) pravne osobe – Hrvatska gospodarska komora
d) fizičke osobe obrtnike – mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, gdje je obrt upisan odnosno registriran
e) fizičke osobe koje se bave nereguliranom profesijom – ministarstvo nadležno za rad.
Ova su tijela taksativno navedena u čl. 6. Pravilnika.

 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije