Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Objavljena dva nova natječaja – za male i mlade poljoprivrednike iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 12. listopada 2021. godine natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i natječaj za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Stopa sufinanciranja: 100%
Prihvatljivi korisnici:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti,

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 112.500.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.

 

Za tip operacije 6.1.1 prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/ odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.
 
 Prihvatljive aktivnosti:
•    kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
•    kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
•    podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
•    uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
•    građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
•    kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
•    kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Visina javne potpore po korisniku iznosi 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 152.563.412,00 HRK, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.

Najava prikupljanja podataka za cijepljenje obrtnika i njihovih zaposlenika

Cijepljenje svih dionika gospodarstva i obrtništva predstavlja jedan od prioriteta u borbi protiv pandemije te je nužan korak ka uspostavljanju normalnog funkcioniranja svakodnevnog života.

Prema planu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) cijepljenje obrtnika i njihovih zaposlenika jedna je od sljedećih faza u sustavnom planu cijepljenja.

Kako bi se cijeli zdravstveni sustav što bolje pripremio, pozivaju se svi obrtnici koji se žele cijepiti zajedno sa zaposlenicima da u sljedećih nekoliko dana prikupe i zabilježe sve informacije navedene u „Tablici za prikupljanje podataka o djelatnicima zainteresiranima za cijepljenje“, koju možete pronaći OVDJE.

Dvije prioritetne skupine

Obrtnici/zaposlenici svrstavaju se u dvije skupine.

U prvu skupinu svrstavaju se svi oni koji zbog specifičnosti radnog procesa ne mogu držati fizički razmak prema drugim zaposlenima ili klijentima ili koristiti zaštitnu opremu.

U drugu skupinu svrstavaju se oni s nižom razinom rizika.

Iznimno, u prvu prioritetnu skupinu uvrštavaju se oni zaposlenici koji su ključni za neometano kontinuirano funkcioniranje poslovnih ili proizvodnih procesa.

Naglašavamo, ispunjenu tablicu u ovom trenutku nije potrebno slati na bilo koju instituciju ili e-mail adresu, već je potrebno samo matičnom udruženju obrtnika javiti ukupan broj zainteresiranih.

Tablica s podacima treba biti sprema za sljedeći korak, u kojem će biti potrebno dostaviti podrobnije informacije.

Hrvatska obrtnička komora u ovom trenutku u suradnji s HZJZ-om traži najefikasniji način organizacije cijepljenja obrtnika i zaposlenih u obrtništvu.

O potrebi i načinu dostave podataka i „Tablice za prikupljanje podataka o djelatnicima zainteresiranima za cijepljenje“ Hrvatska obrtnička komora pravodobno će izvijestiti svoje članove.

Tablica za prikupljanje podataka o djelatnicima u obrtništvu zainteresiranima za cijepljenje.xlsx

HOK omogućio dijelu članova otpis komorskog doprinosa – provjerite imate li pravo na otpis za prvo tromjesečje 2021. godine!

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 106/14, 84/2016, 21/2018) i članka 14. Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN 146/20, 21/21), Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na 39. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi sljedeću 
ODLUKU
o uvjetima i kriterijima za otpis komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja – COVID-19 za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2021. godine

I.
Sukladno članku 14. stavak 2. Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, upravni odbor područne obrtničke komore ili tijelo koje upravni odbor područne obrtničke komore ovlasti može po zahtjevu obveznika otpisati potraživanje s osnove komorskog doprinosa za I. tromjesečje 2021. godine.

II.
Komorski doprinos otpisat će se po zahtjevu iz točke I. ove Odluke članovima Hrvatske obrtničke komore koji, sukladno „Uputi Porezne uprave o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u  djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)“ za veljaču 2021., obavljaju pretežitu djelatnost:

55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
55.90 Ostali smještaj
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.21 Djelatnosti keteringa
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
85.10 Predškolsko obrazovanje
85.20 Osnovno obrazovanje
85.31 Opće srednje obrazovanje
85.32 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
85.41 Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
85.42 Visoko obrazovanje
85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području u području kulture
85.53 Djelatnosti vozačkih škola
85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata
91.01 Djelatnosti muzeja
91.02 Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.03 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja
93.11 Rad sportskih objekata
93.12 Djelatnost sportskih klubova
93.13 Fitnes centri
93.19 Ostale sportske djelatnosti
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti d.n.
 
Komorski doprinos otpisat će se po zahtjevu i onim članovima Hrvatske obrtničke komore koji, obavljaju pretežitu djelatnost čije je obavljanje zabranjeno odlukama stožera civilne zaštite na temelju priložene odluke stožera.

III.
Članovi Hrvatske obrtničke komore koji su korisnici mjere u sklopu „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj-veljaču 2021.“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu: mjera) mogu podnijeti zahtjev iz točke I. ove Odluke.
Član koji podnosi zahtjev za otpis komorskog doprinosa sukladno ovoj točki, dužan je dokazati pravo na korištenje mjere ispisanom Poreznom knjigovodstvenom karticom (PKK) iz Jedinstvenog portala Porezne uprave za I. stup obveznog mirovinskog osiguranja za obrtnika.

IV.
Zahtjev za otpis komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku sukladno Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, najkasnije do 30. travnja 2021. godine.
Otpis komorskog doprinosa na temelju ove Odluke može se odobriti ako na dan 31.12.2020. godine nema dugovanja većeg od iznosa za dva tromjesječja odnosno odnosno većeg od 456,00 kuna.
Pretežitom djelatnošću smatra se djelatnost koja je kao takva upisana u Obrtni registar. Ako djelatnost koja je osnovni izvor primitaka/prihoda obrta u Obrtnom registru nije upisana kao pretežita, potrebno je odgovarajućim vjerodostojnim ispravama dokazati koja je djelatnost pretežita kao osnovni izvor primitaka/prihoda.

V.
Član Hrvatske obrtničke komore kojem je odobren zahtjev iz točke II. ili III. ove Odluke, za već uplaćeni iznos komorskog doprinosa za I. tromjesečje 2021. godine može zatražiti povrat ili koristiti preplatu za sljedeća razdoblja.

VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima i kriterijima za otpis komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja – COVID-19 za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2021. godine (broj 2-207-1660/6-11-2021 od 11. ožujka 2021.).
Postupci pokrenuti povodom zahtjeva za otpis komorskog doprinosa do dana stupanja na snagu ove Odluke riješit će po odredbama ove Odluke ako je to povoljnije za člana Hrvatske obrtničke komore.
 
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 

Javni poziv za prosudbena povjerenstva - WorldSkills Croatia 2022.

 

  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za članove prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2022. u okviru ESF-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“.

Poveznice na Javni poziv:

https://www.asoo.hr/2021/10/18/javni-poziv-za-prijavu-kandidata-za-clanove-prosudbenih-povjerenstava-za-drzavno-natjecanje-ucenika-strukovnih-skola-worldskills-croatia-2022/

https://worldskillscroatia.hr/javni-poziv-za-prijavu-kandidata-za-clanove-prosudbenih-povjerenstava-za-drzavno-natjecanje-ucenika-strukovnih-skola-worldskills-croatia-2022/

Ovim pozivom formirat će se ukupno 41 prosudbeno povjerenstvo za 41 disciplinu.

Kandidati  iz reda predstavnika gospodarskih subjekata (trgovačkih društava sukladno čl. 3. Zakona o trgovačkim društvima ili obrtnika), ili predstavnika komora ili udruženja prilažu obveznu dokumentaciju koja uključuje:

  • prijavni obrazac (Prilog I.) – Životopis je u okviru forme obrasca.
  • motivacijsko pismo (Prilog II.) – ne više od jedne (1) stranice
  • elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO

Rok za dostavu prijave: petak, 5. studenoga 2021. isključivo elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

HOK i INA potpisali novi sporazum: osigurani još bolji uvjeti nabave naftnih derivata za obrtnike

Hrvatska obrtnička komora (HOK) i INA d.d. danas su potpisali novi sporazum o suradnji, kojim obrtnicima osiguravaju još veće popuste pri opskrbi naftnim derivatima na svim maloprodajnim mjestima INA-e u Republici Hrvatskoj.

Ova suradnja ostvarena je kroz projekt Hrvatske obrtničke komore HOK Obrtnik plus, u okviru kojeg HOK svojim članovima omogućava pogodnosti kod raznih dobavljača roba i usluga, čime obrtnici ostvaruju značajne uštede u poslovanju.

„Odlična dugogodišnja suradnja s INA-om d.d. rezultirala je potpisivanjem novog sporazuma, koji našim članovima donosi još veće popuste pri nabavi naftnih derivata. Na ovaj način želimo pomoći obrtnicima da smanje troškove svojeg poslovanja, naročito u ovom kriznom periodu kada im je svaka ušteda značajna. S obzirom da naftne derivate u svom poslovanju koristi svaki obrtnik, vjerujem da će svi biti zadovoljni uvjetima koje smo za njih dogovorili. Ovom prilikom pozivam obrtnike da koriste ovu mogućnost, a o načinima korištenja pogodnosti mogu se obratiti svom matičnom udruženju, županijskoj komori ili HOK-u, koji im stoje na raspolaganju“, rekao je Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

INA d.d. već dugi niz godina prepoznaje važnost obrtništva za hrvatsko gospodarstvo te stalnim unapređivanjem suradnje s Hrvatskom obrtničkom komorom pruža podršku obrtnicima u njihovom poslovanju i potiče razvoj obrtništva. INA d.d. ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj, a zahvaljujući kontinuiranoj modernizaciji benzinskih postaja diljem zemlje, razvili su najveću moderniziranu maloprodajnu mrežu, s preko 400 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

Detalje o uvjetima i načinu ostvarivanja pogodnosti kod partnera INA d.d., obrtnici mogu pronaći na stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Nova mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj - djelomično uvažena traženja Hrvatske obrtničke komore

Gospodarstvenicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite RH od 8. siječnja i dalje obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. u odnosu na siječanj 2020. bio najmanje 60 posto - nastavlja se mjera nadoknade fiksnih troškova za siječanj 2021.

Način i uvjeti nadoknade propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom za siječanj 2021.

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku osam dana od isplate nadoknade, ako to nisu učinili prije podnošenja zahtjeva, čime je djelomično uvaženo traženje HOKa. Naime, HOK je tražio da se izmjeni uvjet o dostavi dokaza o plaćenim računima upozoravajući na činjenicu kako obrtnici nemaju odakle podmiriti troškove kad ne ostvaruju prihode.  

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem sustava ePorezna od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021. 

Iako su traženja Hrvatske obrtničke komore na ovaj način djelomično uvažena i dalje će se ustrajati da se ispune svi i zahtjevi HOK-a (produljenje roka za dostavu dokaza o plaćenim fiksnim troškovima za mjesec prosinac, ali i pravo na nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova obrtnicima sa područja stradalog u potresu.  

Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju a sve informacije vezane uz podnošenje Zahtjeva i ostvarenje prava na nadoknadu fiksnih troškova dostupne su na Internet stranicama Porezne uprave.

Novosti za obrtnike

https://www.hok.hr/

 1fcd28d1 0149 4ae9 bf76 cb5b277f8801

Humanitarna akcija HOK-a "Obrtnici za stradale od potresa" traje do 30. ožujka 2021., a sredstva prikupljena ovim putem donirat će se za potrebe saniranja nastale štete te pomoći u ponovnom uspostavljanju poslovanja obrtnika.

VIJESTI IZ HOK-a
Hrvatska obrtnička komora pripremila PO-SD Z i PO-SD obrasce Više...
Obrtnicima i njihovim zaposlenicima pogođenima potresom osigurane mjere za očuvanje radnih mjesta Više...
Uputa o postupanju obrta koji zbog štete uzrokovane potresom nisu u mogućnosti nastaviti s radom Više...
Hrvatska obrtnička komora protiv donošenja Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa Više...

NOVOSTI U POSLOVANJU ZA OBRTNIKE
Promjene poreznih zakona u 2021. godini Više...
Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z Više...
Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. Više...
Podsjetnik: Fiskalizacija - uvodi se QR kod kao sastavni dio računa Više...
Novi Zakon o strancima od 1. siječnja 2021. ukinuo kvotno zapošljavanje stranih radnika Više...
Produljenje potpore HZZ-a za skraćivanje radnog vremena i dopuna potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom Više...
Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID-19 Više...
Isplata potpore zbog uništenja imovine zaposlenika uslijed prirodne katastrofe neoporeziva za poslodavca Više...

Obrtnici – što ako ne možete u roku predati godišnju poreznu prijavu?

Nastavno na zahtjev Hrvatske obrtničke komore za produženje roka do 31. ožujka 2021. za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2020. godinu za obrtnike na potresom stradalom području, Porezna uprava dala je odgovor da porezni obveznici koji su dužni podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2020. godinu istu moraju podnijeti najkasnije do 1. ožujka 2021. godine.
 
Međutim, u slučaju kada postoje opravdani razlozi za nepodnošenje godišnje porezne prijave u propisanom roku odredbama Općeg poreznog zakona propisana je mogućnost povrata u prijašnje stanje.
 
Hrvatska obrtnička komora za Vas je izradila formu predloška Zahtjev za povrat u prijašnje stanje (niže u prilogu), kojeg ukoliko nećete stići predati poreznu prijavu u propisanom roku, trebate podnijeti zajedno sa godišnjom prijavom poreza na dohodak. Sadržaj Prijedloga za povrat u prijašnje stanje trebate ispuniti sukladno svojim opravdanim objektivnim razlozima zbog kojih ste propustili rok.
 
Za sve dodatne upite, na raspolaganju Vam stoji Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore, kojoj se možete obratiti na besplatan broj 072 000 026, a odgovor Porezne uprave u cijelosti možete pročitati OVDJE.
 
 

Hrvatska obrtnička komora izradila tablicu za pomoć u izračunu naknada u natječaju „Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Slijedom trenutno otvorenog natječaja za prijavu na projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u nastavku dostavljamo pomoć za izračun naknada kako bi obrtnici mogli lakše popuniti potrebne obrasce (obrasci su novi, a obratite pažnju da je i produžen rok za prijavu projekata do 13. veljače 2021. godine https://www.hok.hr/obavijesti/produljen-rok-za-prijavu-projekta-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja).

Primjer popunjavanja tablice nalazi se ispod ove objave.

Link na natječaj i natječajnu dokumentaciju za Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu (https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168). 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije